m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-07 , 10:54:40
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona 4 obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Ochrona 4 obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Ochrona budynku biurowego przy ul. Hożej 13 a:0,00
2Ochrona budynku biurowego przy ul. Kruczej 5/11D0,00
3Ochrona Przystani Cypel Czerniakowski przy ul. Zaruskiego0,00
4Ochrona „Stoczni” przy ul. Czerniakowskiej0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-01
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-11, 12:00, Krucza 5/11d
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |