m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-07 , 13:31:38
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Sawicka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal2
- telefon(0-22) 5326116
- emailzampubl@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzena Sawicka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal2
- telefon(0-22) 5326116
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej prac związanych
z działalnością Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej prac związanych z działalnością Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy, tj. obsługa geodezyjna związana z utrzymaniem, projektowaniem oraz budową i remontem elementów infrastruktury tramwajowej, w tym: torowisk, układów zasilania sieci trakcyjnej oraz urządzeń towarzyszących.

Przedmiot zamówienia podzielono na pięć grup prac geodezyjnych:

GRUPA 1 - opracowanie map do celów projektowych oraz dokonanie wszelkich niezbędnych czynności w sprawach uzgodnień związanych z przebiegiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych Biura Geodezji i Katastru;
GRUPA 2 - świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej prac związanych z projektowaniem torowisk tramwajowych oraz odwodnień torowisk;
GRUPA 3 - obsługa geodezyjna prac związanych z wytyczeniem w terenie: punktów charakterystycznych osi torów tramwajowych wraz z elementami odwodnienia torowiska, tras kablowych i słupów;
GRUPA 4 - pomiary geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą robót elektroenergetycznych trakcyjnych i torowych oraz aktualizacja map zasadniczych;
GRUPA 5 - pozostałe usługi jak pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków, dodatkowe pomiary elementów punktowych, liniowych i kubaturowych.

Pozostałe warunki realizacji zmówienia określone są w rozdziale III SIWZ.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.50.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.35.40.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
(poniższa numeracja - zgodna z SIWZ)

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące świadczenie obsługi geodezyjnej w środowisku aglomeracji miejskiej, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto, zrealizowane w ramach utrzymania, budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury torowej lub drogowej oraz elementów układu zasilania;
3) dysponowania:
a) odpowiednim potencjałem technicznym, tj. Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie minimum dwoma odbiornikami w technice GPS o dokładności:
- dla pomiarów statycznych poziomych nie gorszej jak 5 mm,
- dla pomiarów statycznych pionowych nie gorszej jak 5 mm,
- dla pomiarów kinematycznych poziomych nie gorszej jak 10 mm,
- dla pomiarów kinematycznych pionowych nie gorszej jak 20 mm,
pozwalającymi na zakładanie osnów pomiarowych;
b) odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, przy czym jedna z nich powinna posiadać uprawnienia w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz geodezyjna obsługa inwestycji, zaś druga uprawnienia w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2017 poz.2101 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. 2014 poz. 176) lub osobami posiadającymi odpowiednio uprawnienia odpowiadające ww. zakresowi zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 nr 2272 z późn. zm.);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz:
5) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6) z którymi, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy
w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
5.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 rozdziału I SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2, 3 i 4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki – każdy
z Wykonawców.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6A. Do oferty, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5 rozdziału I SIWZ, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączników nr 1 A i B do formularza oferty);
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3, stosuje się odpowiednio;
6.5. Wykaz wykonanych usług (spełniających warunki określone w ust. 5 pkt 5.1 ppkt 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 2 do formularza oferty), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a;
jeżeli „Wykaz wykonanych usług”, oświadczenia lub referencje bądź inne dokumenty, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;
6.6. Wykaz urządzeń technicznych (spełniających warunki określone w ust. 5 pkt 5.1 ppkt 3 lit. a) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 3 do formularza oferty) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku;
6.7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (spełniających warunki określone w ust. 5 pkt 5.1 ppkt 3 lit b i c), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (według załącznika nr 4 do formularza oferty) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik 1 B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik 1 A),
a także „Wykaz wykonanych usług”, „Wykaz urządzeń technicznych” i „Wykaz osób”, o których mowa odpowiednio w pkt 6.5 - 6.7, powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.8. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze - zgodnie z pkt 10.10 rozdziału I SIWZ.
6.9. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt 5.2, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokumenty określające w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
wzór Zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.2, stanowi załącznik nr 5
do formularza oferty;
zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
6C. Pozostałe informacje:
6.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
6.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.10. Z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
6.12. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, o którym mowa w pkt 6.5 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.11.
6.13. W razie konieczności, szczególnie gdy Wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 6.5 i 6.11, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-17
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro ZamówieńPublicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud.9, pok.5
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.tw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-17, 11:00, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro ZamówieńPublicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud.2, pok.203
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |