m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-07 , 15:16:36
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Strąk
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokalORZ
- telefon(0-22)6122560 w.203
- emailstrak@lasymiejskie.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących, które zostały poddane eutanazji, zwłok zwierząt padłych z innych przyczyn wraz z załadunkiem, wywozem do miejsca utylizacji i zapewnieniem utylizacji oraz likwidacją zanieczyszczeń powstałych w wyniku usuwania zwłok.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach leśnych pozostających we władaniu m.st. Warszawy, w tym także na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt ”Marysieńka” ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)90.52.43.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.50.00.00-2
90.51.00.00-5
90.60.00.00-3
90.51.20.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) , zwanej dalej „ustawą”, z zastosowaniem przepisów dla postępowań, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących, które zostały poddane eutanazji, zwłok zwierząt padłych z innych przyczyn wraz z załadunkiem, wywozem do miejsca utylizacji i zapewnieniem utylizacji oraz likwidacją zanieczyszczeń powstałych w wyniku usuwania zwłok.
III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90524300-9 usługi usuwania odpadów biologicznych
90500000-2 usługi związane z odpadami
90510000-5 usuwanie i obróbka odpadów
90600000-3 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90512000-9 usługi transportu odpadów
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach leśnych pozostających we władaniu m.st. Warszawy, w tym także na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt ”Marysieńka” ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
8.1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie.
8.2. Brak informacji, o której mowa w pkt 8 ppkt 8.1., będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
8.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8.4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
9. Zamawiający nie przewiduje:
9.1. zawarcia umowy ramowej,
9.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
9.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
11. Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na: uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących, które zostały poddane eutanazji, zwłok zwierząt padłych z innych przyczyn wraz z załadunkiem, wywozem do miejsca utylizacji i zapewnieniem utylizacji oraz likwidacją zanieczyszczeń powstałych w wyniku usuwania zwłok.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany sukcesywnie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.
-posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, nadającą numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 1967).
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
4.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 ppkt 1.1. – 1.3. będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych wraz z ofertą.
6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu – opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. pkt 1 ppkt. 1.3. SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
2.1. aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, nadającą numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 1967).
3. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
3.1. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji)

4. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z Rejestrem zamówień publicznych – znak postępowania: LM-W.ZP.260.27.2018 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie, z uwzględnieniem przyjętej przez Zamawiającego nazwy postępowania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie lub drogą elektroniczną.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień związanych z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu wnoszenia pytań, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Treść wyjaśnień zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie oraz do Wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://lasymiejskie.waw.pl/
6. W niniejszym postępowaniu, wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, mogą być przekazywane w formie:
 pisemnej,
 drogą elektroniczną: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7. Forma pisemna wymagana jest do:
1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu lub zmianie oferty,
3) złożenia dokumentów lub oświadczeń w trybie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.
9. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Robert Strąk
stanowisko służbowe: p.o. Kierownika Działu ds. Ochrony Zwierzyny
mail: strak@lasymiejskie.waw.pl
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
imię nazwisko: Anna Suska
stanowisko służbowe: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
mail: suska@lasymiejskie.waw.pl
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert lub umieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium – postępowanie nr LM-W.ZP.260.27.2018”, dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu do miejsca zdarzenia od chwili zgłoszenia zdarzenia przez Zamawiającego 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.lasymiejskie.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-17, 09:15, Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A 04-549 Warszawa z dopiskiem „oferta LM-W.ZP.260.27.2018”
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |