m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-07 , 15:18:13
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Strąk
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokalORZ
- telefon(0-22)6122560 w.203
- emailstrak@lasymiejskie.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi weterynaryjne na rzecz Lasów Miejskich - Warszawa
Opis zamówienia
Wykonywanie usług weterynaryjne na rzecz Lasów Miejskich - Warszawa, w tym:
- wykonywanie usług weterynaryjnych związanych z wkraczaniem zwierzyny dzikożyjącej na tereny zurbanizowane m.st. Warszawy oraz administrowane przez Lasy Miejskie - Warszawa,
- utrzymywanie całodobowej gotowości oraz bezzwłocznego podjęcia akcji w przypadkach pojawienia się zwierzyny żyjącej w stanie wolnym na terenach zurbanizowanych m. st. Warszawy,
- realizacja decyzji/rozporządzeń nałożonych na Lasy Miejskie – Warszawa w zakresie wykonywania usług weterynaryjnych ze zwierzyną dziko żyjącą, w tym m.in. związanych ze zwalczaniem ASF u dzików,
- utrzymywanie całodobowej gotowości oraz bezzwłocznego podjęcia akcji w przypadku wykonywania usług weterynaryjnych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie, ul. Korkowa 170A,
- wykonywaniu usług weterynaryjnych w związku z działalnością Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, w tym również w lecznicy Wykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach leśnych pozostających we władaniu m.st. Warszawy, w tym także na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt ”Marysieńka” ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.
Główny przedmiot (CPV)85.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, z zastosowaniem przepisów dla postępowań, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonywanie usług weterynaryjne na rzecz Lasów Miejskich - Warszawa, w tym:
- wykonywanie usług weterynaryjnych związanych z wkraczaniem zwierzyny dzikożyjącej na tereny zurbanizowane m.st. Warszawy oraz administrowane przez Lasy Miejskie - Warszawa,
- utrzymywanie całodobowej gotowości oraz bezzwłocznego podjęcia akcji w przypadkach pojawienia się zwierzyny żyjącej w stanie wolnym na terenach zurbanizowanych m. st. Warszawy,
- realizacja decyzji/rozporządzeń nałożonych na Lasy Miejskie – Warszawa w zakresie wykonywania usług weterynaryjnych ze zwierzyną dziko żyjącą, w tym m.in. związanych ze zwalczaniem ASF u dzików,
- utrzymywanie całodobowej gotowości oraz bezzwłocznego podjęcia akcji w przypadku wykonywania usług weterynaryjnych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie, ul. Korkowa 170A,
- wykonywaniu usług weterynaryjnych w związku z działalnością Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, w tym również w lecznicy Wykonawcy. III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
85200000-1 – usługi weterynaryjne
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach leśnych pozostających we władaniu m.st. Warszawy, w tym także na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt ”Marysieńka” ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
8.1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie.
8.2. Brak informacji, o której mowa w pkt 8 ppkt 8.1., będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
8.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8.4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
9. Zamawiający nie przewiduje:
9.1. zawarcia umowy ramowej,
9.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
9.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.
Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu ustawy z 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. u. z2017 poz. 188 ze zm.)
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu świadczenia usług weterynaryjnych związanych ze zwierzyną dzikożyjącą na kwotę co najmniej 100 tys. złotych brutto.

b) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 2 osoby posiadające prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1479) oraz co najmniej 5 letnią udokumentowaną praktykę zawodową, w tym 1 osobę posiadającą aktualne pozwolenie na broń myśliwską.

wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze określonym w załączniku Nr 7 do SIWZ;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
4.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 ppkt 1.1. – 1.3. będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 2, oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych wraz z ofertą.
6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu – opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. pkt 1 ppkt. 1.3. SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
2.1 Dokument potwierdzający wpis zakładu leczniczego dla zwierząt Oferenta do ewidencji zakładów leczniczych, właściwej Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

2.2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usług, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 8 do SIWZ.

2.3. Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt.2 ppkt. 2.2. powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.2

2.4. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ‐ opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji ‐ załącznik nr 7 do SIWZ;

3. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
3.1. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji)

4. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego od chwili telefonicznego powiadomienia w przypadku akcji prowadzonych na terenie m.st. Warszawy 20 %
Czas dojazdu do ORZ od chwili telefonicznego powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego w przypadku konieczności podjęcia leczenia zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” z siedzibą przy ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.lasymiejskie.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-18, 09:00, Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A 04-549 Warszawa z dopiskiem „oferta LM-W.ZP.260.28.2018”
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |