m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-12-07 , 15:53:31
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
- adresal. "Solidarności", 03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 555 12 22
- faks(0-22) 619 69 43
- e-mailsekretariat@szpitalpraski.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Publicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPublicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
Adres, na który należy przesyłać ofertySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa artykułów i środków czystościowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystościowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.
2) Zamówienie obejmuje 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wg własnego wyboru Wykonawcy, na poszczególne części lub na całość zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, które może udzielić jednemu Wykonawcy.
Nr części
Nazwa części
1
Drobny sprzęt do utrzymania czystości
2
Środki czystości i sprzęt pomocniczy profesjonalny
3
Papier toaletowy i ręczniki jednorazowe
4
Środki do maszynowego utrzymania czystości
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (2.1.-2.4).
4) Realizacja zamówień częściowych następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego. Podane ilości w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć w ramach poszczególnych pozycji). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych co do wartości części.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO Sp. z o.o.
Główny przedmiot (CPV)33.63.16.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.80.00.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Drobny sprzęt do utrzymania czystości0,00
2Środki czystości i sprzęt pomocniczy profesjonalny0,00
3Papier toaletowy i ręczniki jednorazowe0,00
4Środki do maszynowego utrzymania czystości0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://przetargi.ipzp.pl /praski
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-18 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-18, 11:00, Dział Zamówień Publicznych, budynek D
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-12-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |