m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-01-28 , 15:47:37
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz we wzorze umowy i jej załącznikach
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h, w związku z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 13 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zamówienie podzielone jest na 18 części. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia tylko na jedną część.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia dla wybranej części zamówienia przez maksymalnie 3 zakłady lecznicze dla zwierząt w ramach oferty wspólnej.
8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Wartość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług stanowi 20 % w stosunku do wartości zamówienia podstawowego.
9. Kryteria oceny ofert
Ceny jednostkowe brutto – 85%
Dostępność zakładów leczniczych dla zwierząt – 15%


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Bemowo 0,00
2Białołęka 0,00
3Bielany 0,00
4Mokotów 0,00
5Ochota0,00
6Praga-Południe 0,00
7- Praga-Północ 0,00
8Rembertów 0,00
9Śródmieście 0,00
10Targówek 0,00
11Ursus 0,00
12Ursynów 0,00
13Wawer 0,00
14Wesoła 0,00
15Wilanów 0,00
16Włochy 0,00
17Wola 0,00
18Żoliborz 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
 wykażą, że dysponują co najmniej jednym zakładem leczniczym dla zwierząt, na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta (odpowiednio nr części), odpowiednio wyposażonym (tj. zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Dz. U. z 2017 r. poz. 188 z późn. zm. oraz Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r.: w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1990; w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1991 z późn. zm.; w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1992; w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych Dz. U. z 2004 r. Nr 194 poz. 1993) umożliwiającym wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zakład musi być wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

2. Przesłanki wykluczenia z postępowania
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
2.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228
– 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 14.1.2.;
2.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
2.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
2.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
Dostępność zakładów leczniczych dla zwierząt15 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-02-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=62744
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-02-11 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-02-11, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecała 2 w Warszawie, III piętro, w sali nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |