m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 414 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-12 , 15:34:07
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Ogrodniczek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 655 45 72
- emaila.ogrodniczek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Ogrodniczek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 655 45 72
- emaila.ogrodniczek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokalkancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja pojazdów Metropolis 98B poprzez dostosowanie 28 cylindrów hamulcowych do ręcznego luzowania hamulca postojowego
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych na 28 zdemontowanych z pojazdów cylindrów hamulcowych wyposażonych w mechanizm luzowania hamulca postojowego w celu dostosowania ich do zmodernizowanego mechanizmu luzowania ręcznego cylindra hamulca postojowego produkcji Konrr-Bremse SG. w pojazdach metra typu Metropolis 98B. W ramach Przedmiotu Zamówienia należy: dostarczyć dokumentację techniczną , przeprowadzić eksploatację nadzorowaną oraz dokonać oceny ryzyka przy współudziale jednostki notyfikowanej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o., STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SIWP:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt .1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 d (podstawa prawna art.133 ust.4 ustawy Pzp).
13.2 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w pkt. 13.1 SIWP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem
o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
13.3 Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia, w terminie do 5 dni dokumentów:
A) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia tego dokumentu jeżeli ww. dokument uzyskał
w sposób przewidziany w pkt 9.7 SIWP.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.postepowania@metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-28 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-28, 12:30, W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C bud. 3C. Metro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |