m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-17 , 15:37:01
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
- adresal. "Solidarności", 03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 555 12 22
- faks(0-22) 619 69 43
- e-mailsekretariat@szpitalpraski.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Publicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPublicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
Adres, na który należy przesyłać ofertySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do operacji naczyniowych depozyt doSzpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie w podziale na 17 części.
2. Ilości określono w częściach niniejszego ogłoszenia oraz w pozostałej dokumentacji przetargowej.
3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, którazostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
Wykonawca, według własnego uznania, może złożyć ofertę na jedną bądź wszystkie części przedmiotuzamówienia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załączniknr 2 do SIWZ (2.1-2.17 w zależności od części zamówienia).
4) Dostawy muszą być realizowane odpowiednim środkiem transportu i zabezpieczone na czas transportu –zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych produktów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)33.18.42.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.14.12.00-2
33.18.45.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Koszulki/cewniki prowadzące/interwencyjne, prowadniki Amplatz, Lunderquist300,00
2Cewniki balonowe standardowe1470,00
3Stenty samorozprężalne1610,00
4Koszulki prowadzące do kaniulacji tętnicy udowej280,00
5Stenty rozprężane na balonie do tętnic obwodowych570,00
6Protezy naczyniowe poliestrowe dziane, antybakteryjne620,00
7Stentgraft do tętnicy udowej powierzchownej i podkolanowej1700,00
8Stenty o małej średnicy BMS120,00
9Stenty o małej średnicy DES180,00
10Systemy zamykające do dużych naczyń130,00
11Cewniki do trudnych kaniulacji320,00
12Hybrydowy prowadnik zabiegowy BTK70,00
13Prowadnik typu Roadrunner50,00
14Cewniki wspomagające udrażnianie130,00
15Cewniki diagnostyczne370,00
16Prowadniki btk300,00
17Konektory Y300,00
Razem 8520,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8520,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-20, 11:00, Dział zamówień publicznych, bud. D, pokój 102,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |