m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-17 , 16:11:17
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Dębowska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(22) 44 34 330
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Dąbrowska-Kociukiewicz
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal313
- telefon(22) 44 34 223
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy na śmieci; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych; na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w latach 2019 – 2020
Opis zamówienia
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy al. Krakowska 257Warszawa02-133PolskaOsoba do kontaktów: Aneta Dębowska Tel.: +48 224434330E-mail: przetargiwlo@um.warszawa.pl Faks: +48 224434333Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ud-wlochy.waw.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Prowadzenie oczyszczania ulic, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej; w latach 2019-2020 (pełny tytuł niżej w pkt. II.1.4)
Numer referencyjny: PN 13/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90600000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy na śmieci; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych; na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w latach 2019–2020
Dodatkowa strona internetowa, na której będą zamieszczone dokumenty zamówienia to: www.ud-wlochy.waw.pl
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 046 999.99 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90620000
90630000
90914000
90513200
77314100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
II.2.4)
Opis zamówienia:
1). Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy niżej wymienionych prac:
I. Całoroczne oczyszczanie ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w tym:
a) letnie oczyszczanie ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy, to jest:
— mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie wraz z wywożeniem zebranych nieczystości) z jezdni, pasa przykrawężnikowego i bezpiecznika ulic lokalnych określonych każdorazowo na zlecenie Zamawiającego,
— ręczne oczyszczanie (zamiatanie i usuwanie przerostów trawy i chwastów oraz innych nieczystości wraz z wywozem) z terenów objętych umową,
— realizowanie wyżej wymienionych prac w warunkach, gdy ulice nie będą pokryte śniegiem lub lodem –bez względu na porę roku na terenach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy oraz innych miejsc określonych każdorazowo odrębnym zleceniem.
b) w razie konieczności – wykonanie:
— zimowego mechanicznego utrzymania ulic na terenie Dzielnicy Włochy,
— zimowego ręcznego oczyszczania chodników, zatok parkingowych oraz przejść dla pieszych (ze skutkiem odśnieżenia, zlikwidowania śliskości i ew. usunięcia śniegu) na terenach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2do umowy oraz innych miejsc określonych każdorazowo odrębnym zleceniem.
II. Prace porządkowe w zakresie opróżniania ulicznych koszy na śmieci (betonowych z wkładem metalowym)ustawionych przez Zamawiającego na ulicach gminnych w Dzielnicy Włochy (według załączonego do umowy wykazu stanowiącego załącznik nr 4), wraz z usuwaniem nieczystości wokół koszy i oczyszczaniem terenu w promieniu 1,5m.
III. Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50 % ilości prac podanych w preliminarzach kosztów (załącznik nr3, nr 5 i nr 7 do wzoru umowy).
Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych/przewidywanej ilości zabiegów/ przewidywanej ilości akcji, podanych w preliminarzach kosztów (wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, a nie znanych w chwili jej zawarcia) w stosunku do ilości podanych w preliminarzu kosztów. Powyższe zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy na lata 2019 – 2020, określonego na poszczególne cele w § 6 ust. 1 umowy.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych)
1. Zgodnie z § 3 pkt IV. 9 wzoru umowy Zamawiający żąda, aby wykonawca lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy, zatrudnił na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917 ze zm.), osoby/osób wykonujących czynności polegające na – prowadzeniu prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem jezdni, chodników, zatok parkingowych i przejść, opróżnianiem ulicznych koszy na śmieci i sprzątaniem terenu w ich otoczeniu, pracach porządkowych związanych ze sprzątaniem terenów poboczy ulic i zieleni przyulicznej, koszeniu, grabieniu i zbieraniu materiału zgromadzonego w wyniku oczyszczania tych terenów oraz jego wywozie.
7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
Przedmiotem zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości netto 1015666,66 zł. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.
Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji prac określonych w § 1 pkt. II ust. 1 umowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wywiezienia urobku roślinnego w wyniku koszenia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 046 999.99 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN(słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
— zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
— zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje kwotę zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp).


III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy Pzp przekaże w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Warunki realizacji umowy określone są we wzorze umowy
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu uzupełniającym do oferty (zał. nr 1 do SIWZ).
Strona internetowa do aukcji: https://umw.ezamawiajacy.pl (pozostałe inf. w SIWZ).
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2019
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W postępowaniu jest wymagane: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz warunki takich zmian:
1) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy niezgodne z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu.
3) Zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiany muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4) Za dopuszczalne należy uznać zmianę podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia,
5) Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22 a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zdolności techniczne lub zawodowe), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
6) Z uwagi na termin obowiązywania umowy (ponad 12 miesięcy), możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r.poz. 2177),
c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215).
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7) Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian (wynikających z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), o których
mowa powyżej. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego.
8) W terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej, Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy zawierającego komplet dokumentów. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism do Wykonawcy.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.60.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.61.00.00-6
90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
90.91.40.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://umw.ezamawiajacy.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Uwaga - numeracja przeniesiona z SIWZ:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Warunki udziału w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
—) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
1) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby:
1)1. W wykazie usług znalazły się informacje, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
1. min. 1 usługę obejmującą w jednym zamówieniu: letnie (mechaniczne i ręczne) i zimowe (mechaniczne i ręczne) oczyszczanie ulic, chodników, zatok parkingowych, przejść oraz opróżnianie ulicznych koszy naśmieci oraz prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni przyulicznej (obejmujące co najmniej sprzątanie trawników, koszenie trawników, grabienie i wywóz zebranych nieczystości) o łącznej wartości min. 980.000,00 zł brutto;
LUB
2) minimum 1 usługę obejmującą zimowe (mechaniczne i ręczne) i letnie (mechaniczne i ręczne) oczyszczanie ulic, chodników, zatok parkingowych, przejść o łącznej wartości min. 800 000,00 zł brutto
„albo”
2.1) min. 1 usługę obejmującą zimowe (mechaniczne i ręczne) oczyszczanie ulic, chodników, zatok parkingowych, przejść o wartości min. 500 000,00 zł brutto „i”
2.2) min. 1 usługę obejmującą letnie (mechaniczne i ręczne) oczyszczanie ulic, chodników, zatok parkingowych, przejść o wartości min. 300 000,00 zł brutto.
„albo”
2.3) min. 1 usługę obejmującą zimowe i letnie ręczne oczyszczanie chodników, zatok parkingowych, przejść owartości min. 250 000,00 zł brutto „i”
2.4) min. 1 usługę obejmującą zimowe i letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o wartości min. 550 000,00 zł brutto.
ORAZ
3._min. 1 usługę obejmującą w jednym zamówieniu: opróżnianie ulicznych koszy na śmieci oraz prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni przyulicznej (obejmujące co najmniej sprzątanie trawników, koszenie trawników, grabienie i wywóz zebranych nieczystości) o łącznej wartości min. 180.000,00 zł brutto.
„albo”
3.1) min. 1 usługę obejmującą opróżnianie ulicznych koszy na śmieci o wartości min. 60.000,00 zł brutto „i”
3.2) min. 1 usługę obejmującą prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni przyulicznej (obejmujące conajmniej sprzątanie trawników, koszenie trawników, grabienie i wywóz zebranych nieczystości) o wartości min.120.000,00 zł brutto.
Przez kosz uliczny zamawiający rozumie kosz betonowy z wkładem metalowym (poj. 40 l, 50 l, 70 l) ustawiony przy ulicach.
Jeśli wykonawca nie wykazuje spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie lub wykonywanie usług określonych wyżej odpowiednio w podpunkcie 1 to musi odpowiednio wykazać łącznie prace w podpunktach:
2 i 3;
„bądź”
2 oraz 3.1) i 3.2);
„bądź”
2.1) i 2.2) oraz 3;
„bądź”
2.1) i 2.2) oraz 3.1) i 3.2);
„bądź”
2.3) i 2.4) oraz 3;
„bądź”
2.3) i 2.4) oraz 3.1) i 3.2).
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiednio o wartościach minimalnych określonych w wyżej wymienionym warunku.
(ciąg dalszy poniżej:)
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
„(...) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)”
— wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)1.) będzie oceniany łącznie, zgodnie z zasadami podanymi wyżej.
1)2. Wykonawca wykazał, ze dysponuje:
• pracownikami fizycznymi o łącznej ilości min. 32 osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w tym:
— min. 16 osób do prowadzenia prac w zakresie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść,
— min. 4 osoby do prowadzenia prac porządkowych w zakresie opróżniania ulicznych koszy na śmieci,
— min. 12 osób do prowadzenia prac w zakresie bieżącego utrzymania terenów zieleni przyulicznej położonych wzdłuż dróg gminnych.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) będzie oceniany łącznie.
1)3. Wykonawca wykazał, że dysponuje:
Sprawnym sprzętem j.n.:
a) dysponuje całodobowym stanowiskiem dyspozytorskim, wyposażonym w system nawigacyjny GPS nadzorujący pracę kierowców wykonujących usługę oraz wyposażonym w min. 1 telefon stacjonarny, telefon komórkowy i linię faksową,
2. dysponuje telefonem(-ami) komórkowym(-ymi) dla osoby(-ób) nadzorującej(-ych) wykonywane prace, ułatwiając kontakt z przedstawicielem zamawiającego.
3. dysponuje sprawnym sprzętem j.n.:
a) polewarki – 2 szt.;
b) zamiatarki z możliwością zwilżania ulic – 2 szt.;
c) pojazdy ciężarowe o ładowności min 3,5 t - 2 szt. (jeden - do realizacji zadania na terenie jednej części Włoch(tj. Okęcie), drugi – na terenie drugiej części Włoch (tj. Stare i Nowe Włochy);
d) pługi o szerokości minimum 2,7 m – 4 szt.;
e) pługi przystosowane do odśnieżania wąskich ulic – 2 szt.;
f) posypywarki z możliwością regulacji szerokości i gęstości posypywania – 4 szt.;
g) pojazd przystosowany do posypywania ulic kruszywem – 1 szt.;
h) pojazdy ciężarowe o ładowności min 3,5 t –wyposażone w zabezpieczenie skrzyni przed wywiewaniem śmieci (zabudowa, siatka itp.) oraz wyposażone w HDS do załadunku i przewozu koszy ulicznych - 2 szt.;
i) samozbierająca kosiarka agregowana z ciągnikiem– 1 szt.;
j) samochody ciężarowe (skrzyniowe i wywrotki) – 2 szt.;
k) kontenery o poj. 5-7 m3 z samochodem do ich wywozu (hakowiec np. HDS) – 4 szt.;
l) kosiarki spalinowe ręczne – 4 szt.;
m) kosy spalinowe – 4 szt.;
n) podkaszarki – 2 szt.;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)3.) będzie oceniany łącznie.
3) SKŁADANE (W POSTACI PLIKÓW)W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIEAKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCHOKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1USTAWY PZP:
3)1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
Ciąg dalszy poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3)1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi być dowód/dowody dotyczący/dotyczące usługi/usług wymaganej/wymaganych rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego;
Dowodami, dotyczącymi usług składanymi zamawiającemu, określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
— referencje,
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3)1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
3)1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
3)2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
3)2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)3. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że niepodlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3)4. UWAGA:
a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 1243 ze zm.).

(Ciąg dalszy poniżej:)
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2016 poz. 1126ze zm.), (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych;
5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez inny podmiot lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inny podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
(CIĄG DALSZY PONIŻEJ)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 3 ppkt 3)nr 3)2.1.
7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne
1) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zwanego dalej rozporządzeniem), jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (wskazanej w SIWZ cz. III pkt. 3 ppkt 3) nr 3)2.1.– składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji prac określonych w § 1 pkt. II ust.1 umowy 20 %
Termin wywiezienia urobku roślinnego w wyniku koszenia 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-20, 10:15, soedziba zamawiającego, adres jw., Sala 205. pietro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |