m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-19 , 13:05:29
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Dymowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 407
- emailzdymowski@bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychArkadiusz Żyszkiewicz
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal132
- telefon(0-22)4438401
- emailazyszkiewicz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”
Opis zamówienia
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
Wejście na platformę następuje poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WARSZAWA
II.2.4)Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i wyposażenia przeznaczonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej 25 w Warszawie zwanego dalej „Obiektem”), w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz
Z dojazdem”.
1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę mebli i wyposażenia do sal i pomieszczeń Obiektu – określonym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy w zakresie określającym zakres zamówienia) wraz z transportem, wniesieniem, montażem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika zgodnie z przykładowym opisem rozmieszczenia wyposażenia w salach/ pomieszczeniach (załącznik nr 3 do umowy);
2) montaż wyposażenia (m.in. gablot, tablic, dozowników do mydła, podajników na ręczniki jednorazowe, pojemników i dozowników papieru toaletowego);
3) posprzątanie sal/ pomieszczeń/ gabinetów po montażu i rozmieszczeniu mebli/ wyposażenia w Obiekcie;
4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z Przedmiotem umowy oraz kluczy do przedmiotów posiadających zamknięcia;
5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 6 ust.1 wzoru umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone meble/ wyposażenie i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment składający się na Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami.
Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z załącznikami do umowy.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publi
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)39.16.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.13.00.00-2
39.50.00.00-7
39.83.17.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-08-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.1.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej lub technicznej:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:
— dwa (2) zamówienia polegające na dostawie, montażu i rozmieszczeniu wyposażenia obiektu użyteczności publicznej*)
O wartości minimum 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych) każde
UWAGA: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
Tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert. Wykaz oraz załączone dokumenty powinny umożliwić potwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunku.
UWAGA: *) wskazanie budynek użyteczności publicznej należy rozumieć (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5
I pkt. 6 wskazanego powyżej Rozporządzenia) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego. Wejście na platformę następuje poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 8 do SIWZ)
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie; czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. w jednej lub kilku formach, zgodnie z pkt 4 SIWZ.
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
c) Formularz cenowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga. Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. Formularz cenowy musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
d) Informacja Wykonawcy - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Informacja musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
e) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 6 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
f) Dokument wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 SIWZ.
g) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza zgodnie z pkt 1.7 ppkt 9 SIWZ.
h) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
 długość okresu gwarancji jakości (na meble zgodnie z zał. nr 5 do umowy) 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl; https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-28, 10:30, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |