m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-19 , 13:50:28
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Kołacin
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 253
- emaildkolacin@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dowóz 110 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
Opis zamówienia
Dowóz 110 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
Zamawiający w postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych.
CZĘŚĆ PIERWSZA - OBSZAR MOKOTÓW I -DOWÓZ - 16 DZIECI
CZĘŚĆ DRUGA - OBSZAR MOKOTÓW II -DOWÓZ - 18 DZIECI
CZĘŚĆ TRZECIA- OBSZAR MOKOTÓW III -DOWÓZ - 20 DZIECI
CZĘŚĆ CZWARTA - OBSZAR MOKOTÓW IV -DOWÓZ - 14 DZIECI
CZĘŚĆ PIĄTA - OBSZAR MOKOTÓW V -DOWÓZ -13 DZIECI
CZĘŚĆ SZÓSTA - OBSZAR MOKOTÓW VI -DOWÓZ - 9 DZIECI
CZĘŚĆ SIÓDMA - OBSZAR MOKOTÓW VII -DOWÓZ -13 DZIECI
CZĘŚĆ ÓSMA - OBSZAR MOKOTÓW VIII -DOWÓZ - 7 DZIECI
Jeden Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na cztery części zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa
Główny przedmiot (CPV)60.13.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1CZĘŚĆ PIERWSZA - OBSZAR MOKOTÓW I -DOWÓZ - 16 DZIECI 6000,00
2CZĘŚĆ DRUGA - OBSZAR MOKOTÓW II -DOWÓZ - 18 DZIECI7000,00
3CZĘŚĆ TRZECIA - OBSZAR MOKOTÓW III -DOWÓZ - 20 DZIECI8000,00
4CZĘŚĆ CZWARTA - OBSZAR MOKOTÓW IV -DOWÓZ - 14 DZIECI 5000,00
5CZĘŚĆ PIĄTA - OBSZAR MOKOTÓW V -DOWÓZ -13 DZIECI 5000,00
6CZĘŚĆ SZÓSTA - OBSZAR MOKOTÓW VI -DOWÓZ - 9 DZIECI3000,00
7CZĘŚĆ SIÓDMA - OBSZAR MOKOTÓW VII -DOWÓZ -13 DZIECI5000,00
8CZĘŚĆ ÓSMA - OBSZAR MOKOTÓW VIII -DOWÓZ - 7 DZIECI 3000,00
Razem 42000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-09-02, data zakończenia: 2020-06-26
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium42000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. Ustawy i spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na potwierdzenie:

- posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej wykażą posiadanie licencji zezwalającej na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obejmującej co najmniej obszar m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.);
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi spełniać wykonawca który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania licencji;

- zdolności zawodowej wykażą, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych o wartości nie mniejszej niż:

— CZĘŚĆ PIERWSZA - OBSZAR MOKOTÓW I 180 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ DRUGA - OBSZAR MOKOTÓW II 200 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ TRZECIA - OBSZAR MOKOTÓW III 220 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ CZWARTA - OBSZAR MOKOTÓW IV 150 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ PIĄTA - OBSZAR MOKOTÓW V 130 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ SZÓSTA - OBSZAR MOKOTÓW VI 90 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ SIÓDMA - OBSZAR MOKOTÓW VII 130 000,00 zł brutto;
— CZĘŚĆ ÓSMA - OBSZAR MOKOTÓW VIII 60 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych.
W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku wiedza i doświadczenie;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

- kwalifikacji zawodowych - do wykonania zamówienia w każdej części wykażą
co najmniej 2 opiekunów i 2 kierowców, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Wykazane w danej części zamówienia osoby nie mogą być wykazane w innej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.
Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców.
JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia) oraz część IV (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim Wykonawca będzie polegał na zasobach danego podmiotu trzeciego.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji korzystania z systemu, dostępnej pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Dokument JEDZ Wykonawca wraz z ofertą składa w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Wzór formularza JEDZ w formacie PDF stanowi załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D,2E,2F,2G,2H
do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu JEDZ w formacie XML.
2. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innego podmiotu, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tego podmiotu w szczególności składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu, oddających do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
3. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
4. Informacje dotyczące wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych oraz zwrotu wadium (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Formularz cenowy ofertowy Wykonawca wraz z ofertą składa w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Formularze cenowe ofertowe – wzory druków - załączniki nr: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H do SIWZ
6. Informacja na temat doświadczenia opiekunów skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – wykonawca składa w celu uzyskania punktów w ramach kryterium II – „Doświadczenia opiekuna” – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez Wykonawcę lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Aktualna licencja zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obejmująca co najmniej obszar m.st. Warszawy, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie; dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert; W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zakresie doświadczenia - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający dopuszcza złożenie oryginału informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego w formacie XML.
6. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminu określonego w pkt 7 a) stosuje się.
Dokumenty podmiotów zagranicznych należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 5,6,7, - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasób.

10. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie opiekuna40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 10:00, siedziba zamawiającego pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |