m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-24 , 08:11:31
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
- adresal. "Solidarności", 03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 555 12 22
- faks(0-22) 619 69 43
- e-mailsekretariat@szpitalpraski.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Publicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPubliczne Zamówienia
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok. 102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailpzp@szpitalpraski.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok. 102
Adres, na który należy przesyłać ofertySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok. 102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku (jałowych), urologicznych i endoskopowych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku (jałowych), urologicznych i endoskopowych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie.
Zamówienie zostało podzielone na 38 część.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (2.1-2.38 w zależności od części zamówienia).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Główny przedmiot (CPV)33.14.10.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.15.70.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Jednorazowy sprzęt urologiczny - prowadniki moczowodowe, zestawy do szynowania2000,00
2Cewniki urologiczne pooperacyjne, prowadnice1700,00
3Cewniki tieman, nellaton, do odsysania,foley, zestaw do cewnikowania1400,00
4Żel do cewnikowania500,00
5Igły urologiczne15,00
6Cewnik do nefrostomii (Zestaw do wymiany nefrostomii)90,00
7Akcesoria do zabiegów endourologii150,00
8Szczypce biopsyjne, klipsy hemoststyczne i zestawy do opaskowania żylaków900,00
9Pętle elektrochirurgiczne350,00
10Pętle diatermiczne 250,00
11Igły endoskopowe 150,00
12Artykuły jednorazowe do endoskopii -siatka180,00
13Klipsy do klipsownicy 120,00
14Sonda do koagulacji dwubiegunowej 600,00
15Sonda do koagulacji monopolarnej 1000,00
16Szczoteczka do endoskopii7,00
17Piranha- Akcesoria do morcelatora urologicznego132,00
18Dreny, sondy do żywienia, znaczniki chirurgiczne, pojemniki do popłuczyn oskrzelowych 600,00
19Staplery jelitowe do niskich resekcji 240,00
20Zestaw do konikotomii70,00
21Zestawy do PRISMY PRISMAFLEX 400,00
22Test ureazowy + Szczotki do wymazów cytologicznych120,00
23Układ wentylacyjny do respiratora Newport HT70 plus 100,00
24Akcesoria do pomiaru ciśnienia inwazyjnego10,00
25Cewnik do karmienia noworodków z RTG 9,00
26Zestaw do aparatu Infant Flow70,00
27Układ oddechowy do aparatu Neopuff20,00
28Woda sterylna do nawilżania gazów340,00
29Drenaż opłucnej 112,00
30Elektrody BIS-SENSOR270,00
31Zestaw wkładów do wstrzykiwacza 12h1200,00
32Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego110,00
33Klipsy naczyniowe 55,00
34Maska krtaniowa150,00
35Pessary kołnierzowe położnicze + Katetery do histerosalpingografii + zestaw do pompy strzykawkowej + linia infuzyjna 100,00
36Serwety jałowe220,00
37Układ oddechowy do respiratora TRYLOGY 202120,00
38Zestaw do autotransfuzji1200,00
Razem 15060,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15060,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 11:00, za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, budynek D, pokój D102
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |