m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-25 , 09:53:46
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Ciach
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 696
- emaileciach@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Szczepanek
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)4438636
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2. Klauzule społeczne:
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) osób wykonujących czynności określone szczegółowo
W zestawieniu usług, stanowiącym załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ, niezbędne do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
4. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 20 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SIWZ oraz w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe usług wskazanych w wycenie usług mogą być wyższe maksymalnie do 20 % cen jednostkowych zamówienia podstawowego.
5. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług będzie obejmowało zakres podany w załączniku nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaww pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.00.00-6
77.31.21.00-1
77.31.41.00-5
77.34.20.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium55000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:
— posiadają wiedzę i doświadczenie, wyrażające się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi lub usług w zakresie urządzania lub/i utrzymania zieleni o łącznej wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto;
— skierują do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie ogrodnicze lub leśne lub ze specjalnością tereny zieleni/architektura krajobrazu oraz minimum 5 lat doświadczenia przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni, odpowiedzialnej za świadczenie usług.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć:
1) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
2) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust.1 lit. b ustawy, mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.
1.Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy.
1. Wykonawca sporządza ofertę poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego i składa ją w postaci elektronicznej. Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę został określony w dziale XII i XIII SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w innej formie niż pieniężnej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać załączony do oferty na platformie zakupowej w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu (gwaranta).
Uwaga! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy.
2) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w ust. 8.
3) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ. Formularz musi być załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć Wykonawca,
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
liczba dni jednokrotnego koszenia trawników z grabieniem 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-03
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-03 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-03, 10:00, Siedziba Zamawiajácego sala 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |