m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-25 , 10:27:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Szczepanek
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)4438636
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz
bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.Numer referencyjny: P-21/19
Opis zamówienia
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem
zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem zamówienia określają:
1) zestawienie usług, stanowiące załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ,
2) opis technologii wykonywania usług, stanowiący załącznik nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ,
3) wykaz skwerów i zieleńców, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 431 115.00 PLN
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) osóbwykonujących czynności określone szczegółowo w zestawieniu usług, stanowiącym załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d
do SIWZ, niezbędne do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub
wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.
13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na
powtórzeniu podobnych usług.
14. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku
Do wartości zamówienia podstawowego określono na 20 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem,
że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach
SIWZ oraz w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej.
Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe usług wskazanych w wycenie usług mogą być wyższe
maksymalnie do 20 % cen jednostkowych zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.00.00-6
77.31.30.00-7
77.31.21.00-1
77.31.41.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania35 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają:— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy dokonanym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.9.1996 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) o kodzie minimum: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
— aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992) lub inne zezwolenia wymienione w przywołanej ustawie o odpadach wydane przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie minimum: 20.03.01 –niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Ww. dokumenty wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:
— posiadają wiedzę i doświadczenie, wyrażające się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,usługi lub usług w zakresie urządzania lub/i utrzymania zieleni o łącznej wartości brutto co najmniej 1 200000,00 PLN. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto;
— skierują do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie ogrodnicze lub leśne lub ze specjalnością tereny zieleni/architektura krajobrazu oraz minimum 5 lat doświadczenia przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni, odpowiedzialnej za świadczenie usług.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
2) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego,
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Wykonawca sporządza ofertę poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego i składa ją w postaci elektronicznej. Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę został określony w dziale XII i XIII SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w formie innej niż pieniężnej.Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać załączony do oferty na platformie zakupowej w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu (gwaranta).
Uwaga! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy.
2) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w ust. 8.
Załączany do oferty dokument JEDZ musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ. Formularz musi być załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Ponadto, na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
- Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Liczba dni jednokrotnego koszenia trawników z grabieniem40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-30 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-30, 10:00, pok. 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |