m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-26 , 11:21:32
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup sprzętu komputerowego oraz zakup laptopów
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego oraz zakup laptopów.
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
Część 1: „Zakup sprzętu komputerowego” - Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, w tym:
a. komputerów typu All-in-One w liczbie 700 sztuk;
b. wydajnych stacji roboczych w liczbie 20 sztuk;
c. stacji graficznych w liczbie 70 sztuk.
Część 2: „Zakup laptopów” - Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów, tym:
a. laptopów biurowych standardowych w liczbie 20 sztuk;
b. laptopów biznesowych w liczbie 35 sztuk.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.21.40.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.21.31.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Zakup sprzętu komputerowego50000,00do 88 dnicena: 70%Gwarancja: 20%Termin realizacji zamówienia: 10%
2Zakup laptopów5000,00do 28 dnicena: 70%Gwarancja: 20%Termin realizacji zamówienia: 10%
Razem 55000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium55000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali:

a) dla Części 1: co najmniej 2 (dwie) dostawy zestawów komputerowych wyposażonych co najmniej w procesor, dysk twardy, pamięć RAM, kartę graficzną, kartę dźwiękową, wraz z klawiaturą i myszą, za kwotę co najmniej 500 000,00 zł. brutto każda z dostaw.
W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zostały one zrealizowane na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto każde.

b) dla Części 2: co najmniej 1 (jedną) dostawę laptopów za kwotę co najmniej 100 000,00 zł. brutto każda z dostaw .
W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zostały one zrealizowane na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto każde.

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
d) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należycie, tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
e) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
f) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
g) Certyfikat ISO 9001:2000 producenta dla oferowanego sprzętu komputerowego w części 1 i części 2.
h) Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu komputerowego potwierdzające spełnianie normy Energy Star 5.0.
i) Dokument potwierdzający, że podmiot wskazany przez Wykonawcę, który będzie świadczył usługi serwisowe posiada autoryzację serwisową producenta oferowanego sprzętu.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-73/19
3. Postępowanie prowadzone w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony)
6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 SIWZ.
8. Termin realizacji:
Część 1:
1. Przedmiot Umowy dla komputerów typu AIO, wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a wzoru umowy, zostanie wykonany w dwóch równych częściach po 350 szt. w każdej z dostaw. Pierwsza część zostanie zrealizowana w terminie do 28 dni od daty zawarcia Umowy, zaś druga w terminie do 60 dni od zakończenia dostawy pierwszej części.
2. Przedmiot Umowy dla Sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 lit. b i c wzoru umowy zostanie zrealizowany w terminie do 28 dni od daty zawarcia Umowy.

Część 2:
Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 28 od dnia zawarcia umowy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-03
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63710
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-03 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-03, 12:30, Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. ul. Niecałej 2, w pok. nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |