m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-26 , 15:29:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Celina Milewska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon(0-22) 443 49 42
- emailcmilewska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Przychodzień
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal116
- telefon(0-22)4435051
- emailMPrzychodzien@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy
ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie
Opis zamówienia
A. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie ochrony osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

CPV 79710000-4 – usługi ochroniarskie

 Liczba roboczogodzin – do 65432 h
 Ilość pracowników ochrony - zgodnie z grafikiem
 Kwalifikacje – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji oraz legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony wystawiona przez Wykonawcę
 Zamawiający wymaga aby pracownicy skierowani do realizacji zamówienia posiadali aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony i aktualne badania lekarskie wymagane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Dz. U. poz. 1715. Zamawiający nie dopuszcza aby pracownik ochrony skierowany do realizacji zamówienia był osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) lub posiadał orzeczenie/a
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

 Służba w trybie zmian co 12 i 24 godziny,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby roboczogodzin.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
 Wykazy obiektów podlegających ochronie- załącznik nr 1,
 Tabela służby ochrony Urzędu - załącznik nr 2,
 Procedura działania grupy interwencyjnej – załącznik nr 3,
 Imienna lista osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4,
 Wzór oświadczenia o wypłacie wynagrodzeń – załącznik nr 5.
 Grafik służby – załącznik nr 6.
Do zadań pracowników ochrony należy m.in.: obsługa komputerów, obsługa systemów znajdujących się w budynkach Urzędu (np.: ppoż., kontroli dostępu, włamania i napadu, monitoringu wizyjnego, parkingowy) .

Zamawiający przewiduje możliwość zlecania w ramach niniejszej umowy,
w trakcie jej obowiązywania, dodatkowej obsady służby ochronnej w wymiarze nie więcej niż 800 roboczogodzin (ujętych w ogólnym wymiarze 65432 h) w przypadkach tego wymagających.

2. Klauzule społeczne
1) Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie jej trwania zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezbędną ilość osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawniających do wykonywania czynności pracownika ochrony fizycznej.
2) Zamawiający może żądać okazania przez Wykonawcę w każdym czasie, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, tj. w szczególności bez danych adresowych, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i informacje o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3) Wykonawca, jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
4) W przypadku powzięcia informacji o nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia
za pracę przez Wykonawcę jego pracownikom świadczącym usługi ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, Zamawiający może powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-07-31, data zakończenia: 2021-07-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a.1) posiadania uprawnień:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
i systemach alarmowych.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek, muszą spełniać wszyscy Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1) doświadczenie Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, przynajmniej 3 usługi ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) brutto każda z usług Jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).
Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)a)a.1) SIWZ być spełniony w całości przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców
Obowiązuje art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22, 7, 8, 9, 10,12 ustawy.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy.
2. Zamawiający, na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia, może wezwać wykonawców do złożenia dowodów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wystąpią uzasadnione przesłanki do uznania, że Wykonawca może podlegać wykluczeniu z art. 24 ust.12 ustawy.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. III.B.4 SIWZ.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów.
Obowiązuje art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 ustawy

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu wypełnionego formularza oferty
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty - Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
UWAGA
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
d) aktualną koncesję, o której mowa w pkt III.A.1.2)a.a.1) SIWZ, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213)
e) w przypadku, gdy osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej będzie inna osoba niż podpisująca ofertę, należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie;
f) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
g) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wykaz usług winien potwierdzać spełnienie warunku określonego w punkcie w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz usług stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA !!!
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ AKTUALNĄ KONCESJĘ ORAZ WYKAZ USŁUG.

W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w III.C.2. b)-g), Zamawiający jednokrotnie, odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 albo art. 26 ust. 3a ustawy, wezwie Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów.
Obowiązuje art. 26 ust. 3 i art. 3a ustawy.

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa
w VII.C SIWZ.

5. Forma dokumentów:
1. Dokumenty lub oświadczenia:
 formularz ofertowy;
 formularz cenowy;
 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
należy składać w oryginale.
- pełnomocnictwa, o których mowa w III.C.2.e) i f) SIWZ
należy złożyć w oryginale lub kopia poświadczonej notarialnie.
2. Pozostałe dokumenty można składać w postaci oryginału lub w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (np. zapis: za zgodność z oryginałem).
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w III.C.2, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy oraz formularz cenowy.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących innych okoliczności.

D. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz
z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
UWAGA
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy
o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.

E. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ;
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2. b i c SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)a)a.1) SIWZ muszą spełniać wszyscy Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, którzy będą wykonywali usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.
i) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C. SIWZ, przy czym koncesje, o których mowa w III.C.2.d) SIWZ składa każdy z nich.
D. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej osoby
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych bezpośrednio od tej osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Ochrona osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4
w Warszawie nr 14/WAG/2019 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
- Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-05-20, 10:15, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Klimczaka 2, sala konferencyjna - II p.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |