m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-06 , 08:53:22
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jońska-Stępień
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-11
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zapewnienie możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoorowych.
Opis zamówienia
1. Zapewnienie możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoorowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Numer postępowania ZP/IJ/271/III-81/19
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem
https://umw.ezamawiajacy.pl
5. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi: 731 707,32 zł netto (900 000,00 zł brutto).
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
7. Rodzaj procedury: procedura otwarta (przetarg nieograniczony).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z SIWZ
Główny przedmiot (CPV)79.34.14.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
- wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy usługi polegające na sprzedaży lub pośrednictwie w sprzedaży powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto każda. W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych częściowo usług wynosi co najmniej 30 000,00 zł brutto.
- wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze specjalisty ds. sprzedaży powierzchni reklamowych, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy, w specjalistycznej firmie zajmującej się m.in. zakupem/sprzedażą powierzchni reklamowej (do zakresu zadań tej osoby należał zakup bądź sprzedaż powierzchni reklamowych i/lub zawieranie umów na kampanie reklamowe w imieniu Zleceniodawcy).
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
b) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
d) zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego(Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 ust. 1-9 Rozporządzenia,
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.: Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Inne informacje:
a) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63752
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-05 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-05, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |