m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-30 , 10:50:17
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup subskrypcji wraz ze wsparciem: Forcepoint, F5 Networks, McAfee
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji wraz ze wsparciem: Forcepoint, F5 Networks, McAfee.
INFORMACJE DODATKOWE:
1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie:
Część 1 - wykonania usług określonych w § 2 pkt 1) i 2) w okresie 10 dni od dnia podpisania umowy
oraz wykonania usług określonych w § 2 pkt 3) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru
Część 2 - 25 dni od dnia zawarcia Umowy.
Część 3 - 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których
zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126
ze zm.), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ.
W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do
dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt.
13.1.2 lit. c) SIWZ;
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.
d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
- dla części 1 – 3 000,00 zł;
- dla części 2 – 4 000,00 zł
- dla części 3 – 12 000,00 zł
6) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert
„procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
7) Oferty należy składać w języku polskim
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
9) Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę części zamówienia
10) Numer postępowania ZP/LK/271/III-64/19
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.25.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Forcepoint3000,00wykonanie usług określonych w § 2 pkt 1) i 2) w okresie 10 dni od dnia podpisania umowy oraz wykona
2F5 Networks4000,0025 dni od dnia zawarcia Umowy.
3McAfee12000,0030 dni od dnia zawarcia Umowy.
Razem 19000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium19000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują:
a) dla Części 1: co najmniej jedną osobą, która posiada certyfikat Producenta Systemu,
b) dla Części 2: co najmniej jedną osobą, która posiada certyfikaty: 201, 301, 303, 304 i 401 z
nomenklatury Producenta oferowanego Systemu.
c) dla Części 3: co najmniej jedną osobą, która posiada certyfikat Producenta Systemu
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63759
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-21 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-21, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |