m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-30 , 10:53:39
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych.

2. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT: 546 524.39 PLN
w tym: Część 1 - Wartość bez VAT: 198 369.92 PLN
Część 2 - Wartość bez VAT: 348 154.47 PLN

3.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wysokości 50% zamówienia podstawowego

4.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej", opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy.

5.Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w procedurze odpowiedniej dla wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), gdyż łączna wartość szacunkowa dla zamówień tego samego rodzaju w roku 2019 przekracza równowartość kwoty 221 000 euro

6.Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa i woj. mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)71.35.43.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.35.40.00-4
71.35.50.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP I (woj. mazowieckie) – Wydział Mienia m.st. Warszawy, Wydział Mienia Skarbu Państwa, Wydział Ochrony, Wydział Zbywania 3500,00
2Wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP II (woj. mazowieckie) - Wydział Inwestycji, Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań6500,00
Razem 10000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1. Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.)
dla Części 1 – co najmniej 4 geodetami
dla Części 2 – co najmniej 4 geodetami

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu - ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)


III.2. Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

b)informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c)Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ.W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;

d)W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji jakości i rękojmi 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=63765
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-06, 12:15, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, p. III, pok. 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |