m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-30 , 10:59:04
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kołosowska
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
- telefon(0-22) 656-63-47
- emailanna.kolosowska@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Hirszler
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1608
- telefon(0-22) 656-7696
- emailmaciej.hirszler@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1506
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
REMONT BAZ KOLUMN ZEWNĘTRZNYCH PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na renowacji okładzin wapiennych i baz kolumn, półkolumn, części elewacji i cokołów. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPKiN, Warszawa, Plac Defilad 1
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000 PLN;
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
2)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na renowacji okładzin wapiennych i/lub piaskowcowych elewacji w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości umowy nie mniejszej niż 200000 PLN brutto każda;
3)wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że który łącznie posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) w specjalności budowlanej bez ograniczeń oraz posiada członkowstwo właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725), oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków I opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.1446 ze zm.); dysponuje co najmniej 2 osobami skierowanymi bezpośrednio do realizacji zanówienia, które posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie renowacji i konserwacji kamiennych elementów architektonicznych elewacji w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Przedłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięce40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-21 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-21, 13:00, PKiN, Warszawa, Pl. Defilad 1 piętro 15, pok.1515
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |