m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-30 , 13:57:53
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)51 03 263
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Ślusarczyk
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Marywilska 44
- lokal207
- telefon(0-22) 741 72 99 wew. 110
- emailmslusarczyk@um.warszaw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pielęgnacji zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a) w zakresie utrzymania czystości wzdłuż dróg gminnych:
koszenie, renowację, wiosenne i jesienne grabienie trawników w pasach drogowych, pielęgnację, wycinkę, przesadzanie i sadzenie krzewów, roślin sezonowych, cięcia techniczne, pielęgnacyjne i odmładzające krzewów, pielęgnację różanek, mulczowanie rabat korą, interwencyjne podlewanie roślin podczas suszy, wywóz zanieczyszczeń wskazanych przez Zamawiającego w tym gałęzi i liści, utylizację masy zielonej jak również utrzymanie i konserwację ławek, wygrodzeń trawnikowych.

b) interwencyjne sprzątanie trawników na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, które Wykonawca rozpocznie w nieprzekraczalnym czasie (czas reakcji) do 2 godzin od chwili zgłoszenia przez zamawiającego.
UWAGA! Czas reakcji na zgłoszenie w zakresie interwencyjnego sprzątania trawników stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 10 SIWZ. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w kryterium oceny ofert; czas reakcji, za zaoferowanie krótszego czasu reakcji na zgłoszenie, niż maksymalny (2 godziny) przyjętego przez zamawiającego.

c) w zakresie wywozu odpadów, zanieczyszczeń na wysypisko:
- wywóz odpadów, zanieczyszczeń na wysypisko,
- sprzątanie terenów wskazanych przez Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany we wzorze umowy wraz z załącznikami: Zakres prac i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do wzoru umowy, Warunki techniczne wykonania umowy oraz technologię wykonania prac określa załącznik nr 2 do wzoru umowy, Wykaz ulic do koszenia i sprzątania zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynności określonych umową, iż na terenach wymienionych w zał. nr 3 do umowy znajdują się inne odpady, które nie są przyjmowane przez zorganizowane wysypiska odpadów komunalnych tj. odpady ulegające biodegradacji, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne odpady nieulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zagospodarować lub zutylizować te odpady – zgodnie z odrębnymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia odpadów niebezpiecznych, zalegających wśród innych odpadów, Wykonawca zgłosi niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu.

Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia a sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia tj: ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992,z późn. zm.)oraz ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.).

2.1. Prawo opcji
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.

2.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca: był ubezpieczony w okresie realizacji umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota złożonej oferty brutto. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego ubezpieczenia wraz z dowodem jego opłacenia. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców.

2.3. Klauzula społeczna
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoby świadczącą pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wykoszenie trawników, wycinkę krzewów i grabienie trawników z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Szczegółowy opis zatrudnienia zawiera osoby zawarte w § 6 do wzoru umowy. (zał. nr 8 do SIWZ).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Białołęka
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.80.00.00-3
90.72.22.00-6
77.31.10.00-3
90.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

a) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca wykaże , że:
posiada wpis do rejestru Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności , zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) ( wymagane kody 15 01 06 ,20 02 01, 20 02 02, 20 03 99, 20 03 01 i 20 03 07 ).

Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że podmiot ten będzie realizował cześć zamówienia, którego dotyczy zezwolenie.


b) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:

• jedno (1) zamówienie polegające na świadczeniu usługi utrzymania czystości wzdłuż dróg publicznych i wewnętrznych*, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto oraz
• jedno (1) zamówienie polegające na świadczeniu usługi pielęgnacji zieleni niskiej, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. brutto,

oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonane lub wykonywane są należycie.

* droga publiczna i wewnętrzna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.
Uwaga: pod pojęciem każdego zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku. W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości usług wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

3.3. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców WRAZ Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

UWAGA!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.

a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
 Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.,
 Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).
 W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).
 Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

c) Formularz cenowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
UWAGA! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. Formularz cenowy musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
d) Informacja Wykonawcy - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Informacja musi być złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
e) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 6 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
f) Dokument wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 SIWZ.
g) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika
z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza zgodnie z pkt 1.7 ppkt 9 SIWZ.
h) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
i) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

UWAGA!!!

A. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
B. Złożenie oferty, oświadczenia JEDZ lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

3.4. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

3.5. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26. Ust, 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja musi być złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.


3.5.2. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
4. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego

3.5.3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) przez Wykonawców w postepowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) wpis do rejestru Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności , zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) ( wymagane kody 15 01 06 ,20 02 01, 20 02 02, 20 03 99, 20 03 01 i 20 03 07 ).

Wpis do rejestru musi zostać złożony w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz wykonanych usług potwierdzający spełnianie warunku opisanego w pkt 3.2 lit. b) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, zaś dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający określa dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację, czy zostały wykonane należycie:

UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
3.8. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku jest zobowiązany do:
1) wskazania w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) (części II „Informacje dotyczące Wykonawcy”, sekcji D: „Informacje dotyczące podwykonawców”), części zamówienia wskazania części procentowej, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych, których te zdolności dotyczą.
2) Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

10.3. Aukcja elektroniczna
Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wg następujących zasad:
1) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną – odrębnie dla każdej z części - jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu (dla każdej z części zamówienia). Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
2) Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.um.warszawa.pl/
3) Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
- jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto oferty za realizację przedmiotowego zamówienia (cena – 60%). Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
- Kryterium czas reakcji na zgłoszenie dla przedmiotu zamówienia jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej.
4) Zamawiający nie przewiduje ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
5) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
6) Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
a) postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
b) postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 10.2 pkt 1 ppkt 1) SIWZ, z zastrzeżeniem że punktacja uwzględniać będzie również punkty przyznane danej ofercie w pozostałych kryteriach na etapie oceny ofert pisemnych.
c) oferta złożona przez wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji.
d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania mechanizmu dogrywek.
7) Zamawiający określa minimalne postąpienie na kwotę 5.000,00 PLN.
Istotne dla stron postanowienia umowy
1) Zgodnie z § 9 wzoru umowy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszenie 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-10, 10:30, zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |