m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-30 , 14:54:58
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Waśniewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 72
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego oraz elektronicznego pojazdów metra typu INSPIRO w
podziale na 4 Zadania
Opis zamówienia
Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie
fabrycznie nowych, zgodnych z numerami katalogowymi podanymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ) - lub równoważnych - części zamiennych do pojazdów metra typu INSPIRO, w
podziale na 4 Zadania.
Z uwagi na okoliczności wskazane w pkt 4.3 SIWZ, Zamawiający nie ma możliwości opisania przedmiotu
Zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym - zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp - w każdym z 4 Zadań Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na części równoważne (tj. części zamienne
inne niż oryginalne, które zostały wykorzystane do pierwszego montażu na pojazdach i wyspecyfikowanie w
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej). W przypadku złożenia oferty na części równoważne Wykonawca
musi wykazać okoliczności wskaz
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabty w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1: dostawa części zamiennych wyspecyfikowanych jako ZADANIE I w zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ),22000,00
2Zadanie 2: dostawa części zamiennych wyspecyfikowanych jako ZADANIE II w zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ),2500,00
3Zadanie 3: dostawa części zamiennych wyspecyfikowanych jako ZADANIE II w zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ),2900,00
4Zadanie 4: dostawa części zamiennych wyspecyfikowanych jako ZADANIE IV w zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWZ),3300,00
Razem 30700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SIWP:

9 Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

10 Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp.
10.2 Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpią względem niego fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępwoaniu, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp.
10.3 Zamawiajacy podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzgledniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust 7 – ust 11 ustawy Pzp.
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11 Dokumenty jakie składa Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
11.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 10 SIWZ Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
11.1.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej zwanego „JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ
a) W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α (alfa).
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich.
c) W składanych JEDZ Wykonawcy wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust 1 i ust 5 pkt 1) ustawy Pzp (każdy z Wykonawców wykazuje oddzielnie).
d) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
11.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego oraz na potwierdzenie iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w art. 26 ust 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

11.2.1 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

11.2.2 W przypadku złożenia oferty na części równoważne, zgodnie pkt 4.3 SIWZ, na potwierdzenie iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) analizę modyfikacji dotyczącej dostarczonych części równoważnych, a jeśli będzie taka konieczność również ocenę ryzyka - zgodnie z wymaganiami pkt 4.3 ppkt 2) SIWZ,
2) pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procesu analizy ryzyka i jej oceny oraz wypełniony załącznik nr 4 Specyfikacji Technicznej - „Informacje o stosowaniu wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka”.
3) Dokument określający dla oferowanych części równoważnych: numery producenta, ich parametry, dokumentację techniczno-ruchową, zasady recyklingu.
4) oświadczenie wydane przez producenta pojazdu lub jednostkę notyfikowaną i uprawnioną przez UTK, że części te mogą być używane w eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. pojazdach, zgodne z wymaganiami pkt 4.3 ppkt 5) SIWZ,
5) pełną dokumentację techniczną, eksploatacyjną wraz z WTWiO oraz prawo na ich wykorzystanie,
6) oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym), że Wykonawca wykonał przed złożeniem oferty – na własny koszt – wszelkie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem części równoważnych do eksploatacji (np. konieczność wykonania eksploatacji nadzorowanej, uzyskania nowego świadectwa typu, zakupu do nich oprzyrządowania diagnostycznego i naprawczego do poziomu P5 włącznie, wykonania dodatkowych badań itp.) oraz, że odpowiada za ryzyko wprowadzenia do eksploatacji i wady zaoferowanych części równoważnych.

11.2.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
11.2.4 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

11.2.5 Dokumenty z pkt 11.2 należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) Pkt. 11.2.1.a – 11.2.1.b - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych dokumentach
2) Pkt. 11.2.1.c. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.4 Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/app/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-10 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-10, 12:30, ul. Wilczy Dół 5, Warszawa, budynek 3c sala 101c
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |