m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-04-30 , 15:26:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Dębowska
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(22) 44 34 330
- emailprzetargiwlo@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Gnieszawa-Słodkowski
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal315
- telefon(22) 44 34 221
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalnr 1, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy
Opis zamówienia
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy: Zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 01525966300179, ul. Al. Krakowska 257 , 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 4434200, 022 4434330, e-mailagrzymala@um.warszawa.pl, adebowska@um.warszawa.pl, faks 022 4434203.
Adres strony internetowej (URL): www.ud-wlochy.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ud-wlochy.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ud-wlochy.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
Adres:
siedziba Zamawiającego - adres jw. pokój nr 1 parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy
Numer referencyjny: PNS 10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia Obiekt: Fort V Włochy wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-923. Obiekt znajduje się w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na dz. ew. nr 26/3, 26/6, 30/1 i 39/1 położonych w obrębie 2-08-31 pomiędzy ulicami: Ryżową, Na Krańcu i Dojazdową. 2) Zakres prac i specyfikacje ich wykonania – teren przeznaczony do objęcia pracami w latach 2019-2021 zawiera się w obszarze oznaczonym w części graficznej opracowania pn.: Program funkcjonalno – użytkowy otwartego terenu rekreacyjno sportowego Fortu V Włochy wykonany przez FRONTON – Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską Małgorzata Pastewka. a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zgodnie z Programem Funkcjonalno –Użytkowym – stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy a następnie realizację inwestycji na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego. UWAGA – Wykonawca na etapie projektu budowlanego będzie zobowiązany zaprojektować oświetlenie (tylko projekt budowlano-wykonawczy, bez wykonawstwa-budowy oświetlenia). b) Program Funkcjonalno – Użytkowy w zakresie robót budowlanych przewiduje wykonanie: - usunięcie wieloletnich zwałek, odtworzenie, uporządkowanie i ekspozycję historycznych form ziemnych, wykonanie nasadzeń roślin, założenie trawników, wykonanie alejek i nawierzchni, budowę schodów terenowych oraz dostawę i montaż obiektów małej architektury (fabrycznie nowych) takich jak: urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych i starszych, dla dorosłych, miejsca zabaw dla psów, miejsca do gry w szachy plenerowe, stoły do gier planszowych, ogród doświadczeń wraz z urządzeniami, boisko do siatkówki plażowej, ławki, kosze i tablice informacyjne. c) Wykonany/a Projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nie mogą zawierać opisów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, źródła pochodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych. Niemożność zastosowania dostatecznie dokładnych określeń, powinna wynikać z cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Nie jest wystarczające określenie „lub równoważne”, ale należy określić dokładnie, co będzie uznane za rozwiązanie równoważne – należy wskazać kryteria równoważności. Równoważność nie może być iluzoryczna, pozorna. Zasada równoważności – np. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 kwietnia 2016 r. KIO/KD 23/16, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 maja 2017 r. KIO/ 789/17. Projekt budowlano – wykonawczy w swym zakresie musi uwzględniać następujące urządzenia infrastruktury technicznej, tj.: - urządzenia zabawowe dla dzieci małych, - urządzenia zabawowe dla dzieci starszych, - urządzenia dla dorosłych, - urządzenia do zabawy dla psów, - urządzenia do gry w szachy plenerowe, - stoły do gier planszowych, - urządzenia do ogrodu doświadczeń, - ławki, kosze i tablice informacyjne, - boisko do siatkówki plażowej, - chodnik z płyt betonowych, - schody terenowe. Szczegóły zakresu prac zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wartość elementów o których mowa wyżej, nie może przekroczyć kwoty 432 960,00 zł brutto. W przypadku zaoferowanej ceny oferty w kwocie 1 443 200,00 zł brutto lub niższej, wartość elementów o których mowa wyżej, nie może przekroczyć 30 % wartości oferty brutto. d) Projektowany obszar urządzeń zabawowych i terenów będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych – nawierzchnia trawiasta lub przerośnięta trawą, brak podniesionych obrzeży. 2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych) 1) Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.5, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, od dnia rozpoczęcia robót inwestycyjnych, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), osoby/osób wykonujących czynności polegające na: przygotowaniu terenu, wycince i karczowaniu drzew, robotach ziemnych, zakładaniu trawników, nasadzeniu roślinności, wykonaniu i montażu obiektów małej architektury służących sportowi i rekreacji, wykonaniu chodnika i schodów terenowych. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w SIWZ w cz. VII pkt 2 ppkt 1).

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111230-9
45112700-2
45233161-5
45262300-4
45262310-7
71000000-8
77310000-6
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3655170,23
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 3. Termin realizacji zamówienia Wprowadzenie Wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w dniu podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie poszczególnych etapów robót inwestycyjnych następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, wykonanym i dostarczonym zgodnie z § 3 pkt 6 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Czas gwarancji na roboty budowlane (inwestycyjne) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy niezgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu. 2. Za obligatoryjne należy uznać zmiany będące następstwem zmian: 2.1. wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach którego realizowane jest zamówienie będące przedmiotem Umowy. 2.2. wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 3. Strony zgodnie akceptują dopuszczalność wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki takich zmian: 3.1. Kierownika budowy wskazanego w ofercie (np. śmierć, rozwiązanie stosunku pracy i inne). Nowy Kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla Kierownika budowy wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ (warunek dot. osób – kwalifikacje zawodowe i techniczne); 3.2. osoby prowadzącej prace ogrodnicze wskazanej w ofercie (np. śmierć, rozwiązanie stosunku pracy i inne). Nowa osoba prowadząca prace ogrodnicze musi spełniać wymagania określone dla osoby prowadzącej prace ogrodnicze wymagane przez Zamawiającego w SIWZ (warunek dot. osób – kwalifikacje zawodowe i techniczne); 3.3. rzeczowego zakresu robót przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty; 3.4. podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót; 3.4.1. Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym. 3.5. harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z umownym terminem zakończenia inwestycji wynikające z: 3.5.1. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac: intensywne opady deszczu, gradu lub śniegu, ekstremalnie wysoka lub niska temperatura, gwałtowne wiatry oraz inne zjawiska atmosferyczne – przekraczające średnie wieloletnie dla Warszawy w danym miesiącu wg IMGW, 3.5.2. wysokiego poziomu wód gruntowych, 3.5.3. odkrycia pozostałości broni: chemicznej, biologicznej, konwencjonalnej i innych substancji niebezpiecznych, 3.5.4. odkrycia miejsc pochówku, 3.5.5. odkrycia nieznanych lub nierozpoznanych elementów Fortu V Włochy, 3.5.6. wstrzymania prac na podstawie postanowienia organu nadzoru konserwatorskiego lub archeologicznego, 3.5.7. wstrzymania prac na podstawie postanowienia innych służb (np. prokuratura, policja, wojsko, straż pożarna, gestorzy mediów itp.), 3.5.8. w przypadkach, wymienionych w pkt od 3.5.1 do 3.5.7, Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy w wykonywaniu robót, jednak nie później niż do dnia 31.03.2022 r. 3.6 W przypadku zmian terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przygotuje zamienny harmonogram rzeczowo-finansowy, który musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 4. Zgodnie z § 9 wzoru umowy: 2. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji Umowy w przypadku gdy zmiany wymienione niżej w pkt 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177), 2.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 2.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 r. poz. 2215). 3. Stronom Umowy przysługują następujące prawa w przypadku jej waloryzacji: 3.1. Wykonawcy przysługuje 30-dniowy termin, liczony od dnia wejścia w życie zmian wymienionych w pkt. 2.1, 2.2, 2.3 lub 2.4 na przekazanie Zamawiającemu pisemnego wniosku o wprowadzenie waloryzacji Umowy. Wniosek powinien zawierać propozycje zmian do Umowy, w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego ich zasadności, 3.2. Zamawiającemu przysługuje 21-dniowy termin od dnia otrzymania kompletnego wniosku wymienionego w pkt 3.1 na zajęcie pisemnego stanowiska. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres dla doręczeń wskazany przez Wykonawcę. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
- zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów;
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHUWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.ud-wlochy.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.10-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.30-9
45.11.27.00-2
45.23.31.61-5
45.26.23.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawców, aby: 1)1. W ramach wymaganego doświadczenia: 1)1.1. Pierwszy sposób wykazania spełniania warunku a) W wykazie robót budowlanych i usług (CZĘŚĆ B WYKAZ USŁUG) wykazał, że w okresie OSTATNICH TRZECH LAT przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 projekt budowlano-wykonawczy na kwotę minimum 80 000,00 zł brutto, w zakresie urządzania terenów zieleni (obiektów fortecznych lub parków lub innych terenów zieleni) ORAZ b) W wykazie robót budowlanych i usług (CZĘŚĆ A WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH) wykazał, że w okresie OSTATNICH PIĘCIU LAT przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną na kwotę minimum 800 000,00 zł brutto, w której muszą występować, co najmniej następujące rodzaje robót: - kształtowanie form ziemnych, - wykonywanie umocnień skarp, - brukarskie + zbrojeniowe + betoniarskie - nasadzenia krzewów, - zakładanie trawników z siewu na skarpach, - budowa placu zabaw lub budowa placu rekreacyjno-sportowego. LUB 1)1.2. Drugi sposób wykazania spełniania warunku a) W wykazie robót budowlanych i usług (CZĘŚĆ A WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH) znalazły się informacje, że wykonawca w okresie OSTATNICH PIĘCIU LAT przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” na kwotę minimum 880 000,00 zł brutto, w której muszą występować, co najmniej następujące rodzaje prac:  projekt budowlano-wykonawczy w zakresie urządzania terenów zieleni (obiektów fortecznych lub parków lub innych terenów zieleni);  roboty budowlane: - kształtowanie form ziemnych, - wykonywanie umocnień skarp, - brukarskie + zbrojeniowe + betoniarskie - nasadzenia krzewów, - zakładanie trawników z siewu na skarpach, - budowa placu zabaw lub budowa placu rekreacyjno-sportowego. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt 1)1.) będzie oceniany łącznie w zależności od sposobu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. „(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. 1)2. Wykonawca wykazał, że: a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.). Kierownik budowy musi posiadać – doświadczenie zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.2018.2067 ze zm.), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; ORAZ b) dysponuje osobą do kierowania pracami ogrodniczymi, która musi posiadać: – wykształcenie średnie ogrodnicze i staż pracy przy pracach ogrodniczych co najmniej 5 lat, lub – wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia): ogrodnicze lub architektura krajobrazu i staż pracy przy pracach ogrodniczych co najmniej 3 lata, lub – zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” wydane przez organizację branżową lub inną organizację przeprowadzającą kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni zakończone egzaminem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt 1)2.) będzie oceniany łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp NieZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 4.1.1. wykaz robót budowlanych i usług: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; I / LUB wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych i usług (CZĘŚĆ B i/lub CZĘŚĆ A) należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; Do wykazu robót budowlanych i usług należy załączyć dowody dotyczące usług określające, czy usługi zostały wykonane należycie. Do wykazu robót budowlanych i usług należy załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wśród dowodów załączanych do wykazu robót budowlanych i usług muszą być dowody dotyczące robót i usług wymaganych kwotowo i rodzajowo przez zamawiającego (w zależności od sposobu wykazywania warunku udziału w postępowaniu). Dowody składane zamawiającemu: Dowody dotyczące robót budowlanych składane zamawiającemu: Dowodami, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, są: - referencje; - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dowody dotyczące usług składane zamawiającemu: Dowodami, określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie, są: - referencje; - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 4.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług (kierowanie pracami ogrodniczymi) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich 5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych; 5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ cz. III, uwzględniając, aby złożone dokumenty wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentacji wykonawcy. 8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zamawiającemu (do siedziby zamawiającego Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, pok. 213, II piętro) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas gwarancji na roboty budowlane (inwestycyjne)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-28, 10:15, Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy”
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |