m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-02 , 10:58:44
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Fedoryk
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon(0-22) 56-91-427
- emailmfedoryk@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).
Opis zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).

Na zakres przedmiotu zamówienia składają się m.in.:
1.wykonanie prac przygotowawczych,
2.opracowanie materiałów promocyjno – informacyjnych,
3.uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych opracowań w celu jej uzyskania,
4.uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych opracowań w celu jej uzyskania,
5.opracowanie projektu budowlanego,
6.opracowanie projektów wykonawczych,
7.opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości (w niezbędnym zakresie),
8.opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
9.opracowanie przedmiarów robót,
10.wykonanie kosztorysu inwestorskiego i formularza kosztorysu do oferty,
11.pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału:
I.Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
II.Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt.1 powyżej - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował usługę polegającą na sporządzeniu co najmniej 2 dokumentacji technicznych, w skład których wchodziły co najmniej: projekty budowlane, projekty wykonawcze budowy lub rozbudowy odcinka drogi klasy co najmniej L, o długości co najmniej 0,5 km (dla każdej dokumentacji technicznej usługi).
Jedna z dokumentacji technicznych, o których mowa powyżej musi obejmować odwodnienie i oświetlenie.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 1 powyżej - wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów-oświadczeń wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie projektanta branży drogowej40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-04, 12:00, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Warszawa, ul. Sokratesa 15, sala konferencyjna pok. nr 130
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |