m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-06 , 09:40:31
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Budkiewicz
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)568-75-18
- emaillbud@mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLuiza Budkiewicz
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)568-75-18
- emaillbud@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy wyprodukowanych przez Ascom Monetel S.A. dla komunikacji miejskiej w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących usług:
1.okresowych konserwacji urządzeń zapewniających sprawność (minimum dwa razy w roku),
2.napraw bieżących – tj. likwidację uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem eksploatacyjnym, mającym negatywny wpływ na prawidłowe działanie urządzeń SPOzP, takich jak m.in. mechanizm pobierania i zwrotu kasowanych biletów, klawiatura sterownika, drukarka biletów, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, i inne, których uszkodzenie powstało bez ingerencji osób trzecich,
3.napraw awaryjnych – uszkodzeń powstałych wskutek działania osób trzecich (np. akty wandalizmu) oraz w wyniku innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. zamoknięcie sterownika),
4.zleceń specjalnych – roboty wykonywane sporadycznie, w zależności od potrzeb np. przełożenie instalacji w autobusie itp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOddziały Przewozów Zamawiającego w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)50.31.70.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium390000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 5a niniejszej Siwz;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 2 usługi utrzymania w ciągłej sprawności urządzeń Systemu Pobierania Opłat za przejazdy dla komunikacji miejskiej (każda usługa powinna trwać przynajmniej 12 miesięcy).
II. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W takim przypadku każdy warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia tj. dotyczący pkt.
I. 2. 3). musi być w całości spełniony przez jednego z Wykonawców. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
III. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. I. 2. ppkt. 2) i 3) powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oaz z 2016 r. poz. 615);
2. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
I. Wykonawca musi złożyć w terminie określonym przez Zamawiającego w Rozdziale 11 następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy o treści zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Siwz (PAdES);
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PAdES);
3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (PAdES):
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Siwz dotyczące tych podmiotów (PAdES);
5. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty (PAdES);
6. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, (PAdES).
II. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej, o której mowa w Rozdziale 7, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia:
1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt I. 2. 3). wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca ma obowiązek załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Siwz.
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 5.000.000,00zł;
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy jeżeli Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. pisemne zobowiązanie (lub inny dokument) podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp i Rozdziale 5 pkt III Siwz potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy);
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8. oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do Siwz;
9. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do Siwz;
10. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ;
11. oświadczenie Wykonawcy, że nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do Siwz;
12. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do Siwz;
IV. W zakresie nie uregulowanym Siwz, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w szczególności dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 7 ww. Rozporządzenia) oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 8 ww. Rozporządzenia).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mza.eb2b.com.pl; www.mza.waw.pl; www.mza.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-31 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-31, 12:00, Włościańska 52, świetlica Wydziału Logistyki; https://mza.eb2b.com.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |