m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-06 , 11:57:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Poliszkiewicz
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443 76 17
- emailppoliszkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Bilska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 53-37-663
- emaila.bilska@bemowo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalwww.bemowo.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego – prace przygotowawcze” na tere
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.24.2019.PPO
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dlazamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego –prace przygotowawcze” na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - w ramach zadania C/BEM/V/P1/50.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Bemowo
Główny przedmiot (CPV)71.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga: Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot.
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną uznane
za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jedną pracę projektową, która obejmowała swoim zakresem wykonanie projektu aranżacji akustycznej pomieszczeń w obiekcie użyteczności publicznej (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 10.000 m3;
b) jedną pracę projektową, która obejmowała swoim zakresem wykonanie projektu modernizacji akustycznej pomieszczeń w obiekcie użyteczności publicznej (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 10.000 m3;
lub
c) jeden projekt aranżacji wnętrz z uwzględnieniem wymogów akustycznych w obiekcie użyteczności publicznej (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 10.000 m3;
Zamawiający dopuszcza wykonanie usług wskazanych w lit. a) i b) w ramach jednej umowy.

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w specjalnościach:
a) architektonicznej,
wymaga się, aby osoba realizująca projekt objęty przedmiotem zamówienia wykonała co najmniej jeden projekt obejmujący swoim zakresem wykonanie projektu/ów aranżacji i modernizacji akustycznej pomieszczeń lub projektu/ów aranżacji wnętrz z uwzględnieniem wymogów akustycznych w obiekcie użyteczności publicznej (zgodnie z PKOB: Sekcja I Dział 12 Grupa 126, z wyłączeniem pozycji „Stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów”) o kubaturze minimum 10.000 m3.
b) konstrukcyjno-budowlanej;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych. W przypadku uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w różnych specjalnościach przez tą samą osobę.
Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

3. Wykonawca może, zgodnie z art. 22a ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
4. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na potencjale, którego Wykonawca polega,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu,
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych
w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. W sytuacji, o której mowa w Rozdziale V ust. 3, Zamawiający zbada, czy wobec podmiotu, na którego zdolnościach zawodowych polega Wykonawca, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy.

OFERTA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

A. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Oferta sporządzona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego.
2. Jednolity dokument (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu lub Rozdziale VI SIWZ.
1) Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/ lub za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.
3) Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
4) Zamawiający informuje, że składając oświadczenie JEDZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jednolity dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z tych Wykonawców. Formularz JEDZ każdego z Wykonawców winien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.
6) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także jednolity dokument dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby (formularz JEDZ każdego z innych podmiotów powinien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu), oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jednolity dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z tych Wykonawców. Formularz JEDZ każdego z Wykonawców powinien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

UWAGA! W przypadku, gdy jednolity dokument w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

3. Oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Dokument wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, uwzględniający postanowienia Rozdziału IX SIWZ.
UWAGA!!!:
1) Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wejście na platformę poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
2) Złożenie oferty, oświadczenia JEDZ lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2017, poz. 1219 ze zm.).

B. OŚWIADCZENIE SKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl oraz na platformie zakupowej Zamawiającego), przekazują Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (na formularzu załączonym do ww. informacji i zamieszczonym na www.bemowo.waw.pl oraz na platformie zakupowej Zamawiającego). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).
C. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wskazanym w art. 26 ust. 1 ustawy aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej wskazanego w Rozdziale V ust. 2, Wykonawca składa:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych
w lit. a;
przy czym - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawień i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) lit. b) - d), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–15 i 21-22 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 części C składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 części C powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 części C, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 5 części C stosuje się.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 części C, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 części C, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 5 części C stosuje się.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
D. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 94 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunek udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu, jakie oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII część C, zostały przez niego złożone w trakcie prowadzonego uprzednio przez tego Zamawiającego postępowania, podając jednocześnie jego numeru oraz nazwę. Powyższe stosuje się w odniesieniu do oświadczeń lub dokumentów mających potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile Wykonawca złoży oświadczenie o ich aktualności na dzień składania określony w wezwaniu Zamawiającego.
4. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
E. FORMA SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
1) oryginale w postaci dokumentu elektronicznego - należy przez to rozumieć dokument lub oświadczenie wygenerowane elektronicznie (nie zawierające
w treści: podpisu, pieczątki, parafy, itp.) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu lub oświadczenia;
2) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem – należy przez to rozumieć skan oświadczenia lub dokumentu sporządzonego
i podpisanego w postaci papierowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1 części A, musi być sporządzona i złożona w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania
z platformy zakupowej Zamawiającego (załącznik nr 8 do SIWZ).
3. Jednolity dokument (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,
o którym mowa w ust. 2 części A, musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII lit. B i C oraz Rozdziale XI ust. 6 składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony w postaci elektronicznej, w formie: oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
8. W związku z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01.03.2018 r., w sprawie wycofywania algorytmu SHA – 1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną, Zamawiający rekomenduje podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym z algorytmem funkcji skrótu SHA -2 i SHA -3.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-10, 10:30, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 366 w dniu 10.06.2019 r.o godzinie: 10:30 poprzez odszyfrowanie ofert
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |