m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-06 , 11:57:58
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDamian Sadza
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Wspólna 65 a
- lokal102
- telefon(0-22)4439189
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-13/19)
Opis zamówienia
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-13/19)
Numer referencyjny: ZP-13/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17 zgodnie z załączonym projektem umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy. 1) Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać wymagania norm UE. 2) Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3) Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu ułatwienia wykonawcy przygotowanie oferty. 4) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w załączniku do umowy jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie funkcjonalności opisanych w załączniku do umowy, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych. Wykaz musi zawierać numer części zamówienia i numer pozycji z załącznika do umowy oraz nazwę przedmiotu zamówienia, którego dotyczy równoważność. Wykonawca powinien podać nazwę oraz szczegółowy opis produktu równoważnego oraz informacje takie jak np.: numer katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób niebudzący wątpliwości zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry, niż określony przez zamawiającego. 5) Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć na własny koszt, zapakowane odrębnie dla każdej szkoły, zgodnie z załącznikiem do umowy na wskazane poniżej adresy: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa; - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich, ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa; - Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Stanisława Dubois, ul. Z. Herberta 12b, 00-380 Warszawa; - Szkoła Podstawowa Nr 220 im. dr Stanisława Kopczyńskiego, Al. Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa; - Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego, ul. Przyrynek 9, 00-219 Warszawa; - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa; - Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego, ul. Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa. 6) Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia.

Część nr: 1 Nazwa: Część I - Pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I obejmuje: pomoce dydaktyczne, gry, układanki, zestawy konstrukcyjne oraz materiały na zajęcia plastyczne. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części I zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524000-7, 37820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9877,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Część II - Pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część II obejmuje: pomoce dydaktyczne, multimedialne programy edukacyjne, zestawy doświadczalne i konstrukcyjne, filmy DVD. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części II zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30197630-1, 37524000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24846,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Część III - Klocki konstrukcyjne, pomoce dydaktyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część III obejmuje: pomoce dydaktyczne, klocki konstrukcyjne, gry i zabawki. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części III zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37500000-3, 37524000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12641,83
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Część IV - Książki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część IV obejmuje: pomoce dydaktyczne, słowniki oraz książki. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części IV zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 22110000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14647,21
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 5 Nazwa: Część V - Wyposażenie pracowni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część V obejmuje: pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni tj.: mikroskop, stacja pogodowa, laminator, dyktafon, wizualizer. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części V zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 38510000-3, 38127000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17591,06
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 6 Nazwa: Część VI - . Oprogramowanie edukacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część VI obejmuje: oprogramowanie edukacyjne do nauki języków obcych, matematyki, programowania. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części VI zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7311,62
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 7 Nazwa: Część VII - Klocki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część VII obejmuje: klocki wspomagające naukę programowania i robotyki, klocki do budowania robotów. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części VII zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18559,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 8 Nazwa: Część VIII - Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część VIII obejmuje: pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego tj.: gry, puzzle, kostki do ćwiczeń językowych, układanki. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części VIII zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21039,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 9 Nazwa: Część IX - Gry językowe, logiczne matematyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część IX obejmuje: pomoce dydaktyczne, gry językowe, logiczne wspomagające zdolności matematyczne oraz ekonomiczne wspierające rozwój przedsiębiorczości Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części IX zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162100-6, 37524000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10467,28
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 10 Nazwa: Część X - Pomoce dydaktyczne na zajęcia biologiczno-chemiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część X obejmuje: pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie laboratorium chemicznego, zestawy doświadczalne. Szczegółowy opis określony został w projekcie umowy wraz z załącznikiem do umowy dotyczącym Części X zamówienia w którym podana została nazwa szkoły do której należy dostarczyć pomoce dydaktyczne, nazwa towaru, ilość sztuk oraz opis zamawianych pomocy dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12634,15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin dostawy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cały przedmiot zamówienia, odpowiednio dla danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.


Zamawiający w dniu 28.05.2019 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanym w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d1f3159c-0c47-4a61-bc49-5cca88568d7f

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)39.16.21.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 37.52.40.00-7
37.82.00.00-2
30.19.76.30-1
22.11.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)149617,38 zł netto

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część I - Pomoce dydaktyczne 0,00
2Część II - Pomoce dydaktyczne0,00
3Część III - Klocki konstrukcyjne, pomoce dydaktyczne0,00
4Część IV - Książki0,00
5Część V - Wyposażenie pracowni0,00
6Część VI - . Oprogramowanie edukacyjne0,00
7Część VII - Klocki 0,00
8Część VIII - Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego0,00
9Część IX - Gry językowe, logiczne matematyczne 0,00
10Część X - Pomoce dydaktyczne na zajęcia biologiczno-chemiczne0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania ) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Inne dokumenty : 1) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 2 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kupujący przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej: a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;  działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie sprzętu, zasilania itp.; b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Sprzedawcę i Kupującego Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Śródmieście w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP- 13/19) 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ − *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
adres strony internetowej pod którym można pobrać ogłoszenie o zamówieniu publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ce1558b5-77dd-41f8-b93a-67f562dfe57c
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2 zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-04, 10:30, Sala Rady, ul. Nowogrodzka 43 I p. 00-691 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Szkoła badaczy”
nr RPMA.10.01.02-14-8057/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy
nr RPMA.10.01.02-14-8057/17-00, zawartej dnia 9 grudnia 2017 r. pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |