m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-06 , 14:59:46
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Błaszkiewicz
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal308
- telefon(22) 443 88 69
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Strus
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 560-12-25
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. najezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem zieleniniskiej oraz utrzymanie porządku i czystości na niezagospodarowanych terenach administrowanych przezDzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy, od dnia 21.12.2019 r. do dnia 20.12.2022 r.
Opis zamówienia
Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. na jezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej oraz utrzymanie porządku i czystości na niezagospodarowanych terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy, od dnia 21.12.2019 r. do dnia 20.12.2022 r.


Opis zamówienia:
1. Tereny do systematycznego zamiatania w każdy poniedziałek i czwartek w okresie trwania umowy, w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku
2. Systematyczne grabienie terenów o pow. 93,17 ara (z wywozem odpadów), raz w tygodniu w każdy poniedziałek, w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku
3. Koszenie terenów o szacunkowej powierzchni 93,17 ara z pozycji 2 w miesiącach od maja do września, tj. raz w miesiącu, 5 razy w danym roku, 15 razy w okresie trwania umowy
4. Koszenie chwastowisk o szacunkowej powierzchni 1.365,99 arów w czerwcu i sierpniu każdego roku, 2 razy w roku, 6 razy w okresie trwania umowy
5. Likwidacja nielegalnych wysypisk, usuwanie odpadów, tj. gruzu, odpadów organicznych gabarytowych, itp.oraz usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. wiatrołomów, zanieczyszczeń z płynących wód)
6. Ustawienie kontenerów kp-7 na odpady gabarytowe, odpady zielone, odpady z imprez, itp. w miejscach wskazanych przez zamawiającego i przekazanie ich kolejnemu posiadaczowi
7. Ustawienie 3 szt. kabin wc i wykonywanie serwisów w 3 kabinach wc w okresie od 1 maja do 30 października, w każdym kolejnym roku umowy
8. Mechaniczne oczyszczanie jezdni o długości 30,568 km, tj. 16 razy w roku, 48 razy w okresie trwania umowy
9. Opróżnianie 100 koszy przyulicznych 7 dni w tygodniu (raz dziennie)
10. Odśnieżanie (płużenie) jezdni ulic gminnych o długości 30,568 km
11. Posypywanie jezdni środkami chemicznymi.
12. Odśnieżanie chodników przeznaczonych do systematycznego zimowego
13. Posypywanie piaskiem chodników przeznaczonych do systematycznego zimowego utrzymania o powierzchni 310,08 ara
14. Odśnieżanie 47 miejsc postojowych o szacunkowej łącznej powierzchni 2,35 a
15. Wywiezienie śniegu z terenów gminnych o szacunkowej ilości 900 m3 w okresie trwania umowy(2020-2022), po 300 m3 w każdym kolejnym roku
16. Oczyszczanie kratek studzienek kanalizacyjnych z lodu i śniegu
17. Wiosenne zamiatanie chodników objętych zimowym systematycznym odśnieżaniem o łącznej powierzchni 310,08 ara
18. Gracowanie powierzchni chodników i placów objętych stałym oczyszczaniem wymienionych p punkcie A o przyjętej powierzchni do gracowania równej 60 arów
19. Pompowanie wody z zastoisk powstałych na wskutek wiosennych roztopów i gwałtownych opadów deszczu
20. Polewanie (zmywanie) wodą jezdni o długości 30,568 km 5 razy w ciągu roku 15 razy w okresie trwania umowy
21. Usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych dzielnicy
22. Likwidacja skutków wypadków drogowych z placów chodników i jezdni ulic gminnych dzielnicy
23. Bieżące utrzymanie czystości: porządkowanie 10,76 ha trawników w pasach drogowych ulic gminnych
24. Koszenie trawników 6 razy w roku (od 01 maja do 31 października), a przez okres trwania umowy 18 razy
25. Renowacja trawników
26. Nawożenie trawników
27. Wiosenne i jesienne wygrabianie trawników o łącznej powierzchni 10 ha
28. Wygrabianie liści i zanieczyszczeń ze skupin o łącznej powierzchni 0,76 ha – 2 razy w roku
29. Pielenie krzewów o łącznej pow. 0,76 ha, odchwaszczenie i wyrównywanie brzegów skupin, uprzątnięcie terenu i wywóz odpadów
30. Nawożenie krzewów o łącznej pow. 0,76 ha preparatem wieloskładnikowym, bogatym w mikroelementy i składniki pokarmowe dla wzrostu roślin, 4 razy w roku, 12 razy w okresie trwania umowy
31. Cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne krzewów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, zgrabienie i wywóz odpadów niezwłocznie po zakończeniu prac
32. Pielęgnacja skupin (przycinanie odmładzanie)
33.Podlewanie wskazanych przez Zamawiającego maksymalnie 300 szt. drzew wodą
34.Dostarczenie i rozrzucenie kory pod krzewy.
35. Wykonanie wygrodzeń z pojedynczą poprzeczką
36. Wykonanie wygrodzeń z podwójną poprzeczką

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 2.914.970,47 zł netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości 220 978,77 PLN netto stanowiącej 7,58 % zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia planuje się realizację takich samych robót, które przewidziane są w zakresie podstawowym tylko w mniejszym zakresie. Ilość robót przedstawia przedmiar prac załączony do postępowania.


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, kontakt: iod@um.warszawa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: UD-XVIII-WZP.271.19.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Warunki realizacji umowy: Szczegółowo określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dostępnym pod adresemhttps://umw.ezamawiajacy.pl

W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r.Prawo zamówień publicznych, wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 pracowników, każdy w wymiarze 1 etatu,wykonujących prace związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem czystości na terenach objętych umową, wtym m.in. polegających na sprzątaniu całości terenu, tj. zbieraniu wszystkich odpadów i zanieczyszczeń (także odchodów po psach), opróżnianiu koszy, zbieraniu posuszu i wiatrołomów gałęzi z drzew.

Główny kod CPV
90620000-9
Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000-3
90000000-7
90500000-2
77310000-6
90610000-6
90524300-9


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)90.60.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.00.00.00-7
90.50.00.00-2
77.31.00.00-6
90.61.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-12-21, data zakończenia: 2022-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium87000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.WARUNKI UDZIAŁU:
1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykon., którzy wykażą, że I)nie podlegają wykluczeniu z post. na podstawie: art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp; II)spełniają warunki udziału w postęp., dot.:1)uprawnień doprowadzenia działalności zawodowej w zakresie:a)transportu odpadów o kod. 20 03 01 zgodnie z przepisami ust. z 14.12.2012 r. o odpadach b)odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych o kod.20 03 01 zgodnie z art. 9c ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach c)zbierania i transportowania padłych zwierząt, tj. są zatwierdzeni i wpisani przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, polegającą na zbieraniu i transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, zgodnie z rozp. PE i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozp. (WE) nr 1774/2002 (rozp. o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych:1)wraz z ofertą:a)JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ),2)na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i21 ust. Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,c)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;3) na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. W zezwoleniu muszą być określone odpady o kod. 20 03 01 [niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne];b) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kod. 20 03 01-od właścicieli nieruchomości, wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy;c) aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą wykonawcę do prowadzenia działalności nadzorowanej, polegającej na zbieraniu i transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1 (padłych zwierząt), oraz nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 4)w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie e-Zamawiający informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ust. Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert: a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt II muszą zostać spełnione przez wykonawcę, który w ramach realizacji zamówienia bezpośrednio będzie wykonywał, wymagającą zezwolenia lub wpisu do rejestru, działalność zawodową.

2)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: a)posiadają doświadczenie w realizacji:
— co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 110 000,00 PLN brutto (każda), polegającej na mechanicznym płużeniu jezdni (ze śniegu) w warunkach miejskich
— co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto (każda), polegającej na utrzymaniu zieleni przyulicznej lub parkowej lub skwerowej, obejmującej swym zakresem grabienie, koszenie i rekultywację trawników
Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się okresowo lub ciągłe zamawiający będzie brał pod uwagę nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takiej sytuacji część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek b)dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym sprzętem umożliwiającym świadczenie usług również na drogach o szerokości mniejszej niż 4,5 m (w szczególności dotyczy dróg wewnętrznych), tj. co najmniej:
— 2 pługosolarkami, z których każda będzie posiadała możliwość regulowania gęstości posypywania i normę emisji spalin nie niższą niż EURO 5,
— 1 zamiatarką wyposażoną minimum w zespół szczotek umożliwiający zamiatanie jezdni, jak też prawych i lewych opasek, system zraszania, z normą emisji spalin nie niższą niż EURO 5 i systemem tłumienia pyłów PM-10,
— 1 pojazdem (polewaczką) do polewania jezdni wodą z normą emisji spalin nie niższą niż EURO 5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w:pkt: a, b mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawia dokumenty:
a)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b)wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do nr nr 6 do SIWZ).

3) Informacje dodatkowe:
A. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w doniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.3, w odniesieniu do tych podmiotów są zobowiązani złożyć na wezwanie zamawiającego:
a)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
c)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
B .Wykonawca do oferty jest zobowiązany załączyć: a) pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, b)kosztorys ofertowy, c)oświadczenie o podwykonawcach, d)wadium w formie niepieniężnej
C. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach:
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany,w następujących przypadkach:
1)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
2)w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
3)zmian, o których mowa w § 2 ust. 3.
2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.


II. Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl
Aukcja zostanie przeprowadzona j jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

IV. Procedury odwoławcze:
1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
2) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na zgłoszenie25 %
Jakość usługi - rodzaj wykorzystanych pojazdów z normą emisji spalin nie niższą niż EURO 615 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiający.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-10 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-10, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328, POLSKA
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |