m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-07 , 11:30:22
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rucińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-38
- emailrucinska.monika@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy senior jako ostatniego elementu objętego projektem zagospodarowania terenu między budynkami L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
Opis zamówienia
Wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy senior jako ostatniego elementu objętego projektem zagospodarowania terenu między budynkami L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren między budynkami L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 43.32.50.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania84 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia (mających w swoim zakresie wykonanie siłowni plenerowej, placu zabaw lub strefy seniora) i o wartości brutto po min 60.000,00 zł każde zamówienie; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty i usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;
2)oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej i opiece nad zabytkami, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów;
3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty;
4)od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielnej rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-22 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-22, 12:15, w siedzibie Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |