m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-07 , 11:30:39
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Osowiecki
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal207
- telefon(0-22) 44 35 498
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZbigniew Mistur
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal300
- telefon(0-22) 4435368
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 255” przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 255” przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie
2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – załącznik 9 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 8 do niniejszej specyfikacji.
4. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej
Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do wykazania zatrudnienia przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty związane m. in .z robotami rozbiórkowymi, wykonywaniem podbudów i nawierzchni boisk sportowych, budową terenów zielonych, montażem osprzętu boisk sportowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga-Południe m.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.21.22.21-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy tj:
• nie podlegają wykluczeniu,
• spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
b) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
2.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 wg wzoru stanowiącego załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ;
2.2 w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga wykazania wykonania minimum jednego zadań polegającego na:
wykonaniu należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej jednej roboty budowlanej polegających na budowie nowych lub modernizacji istniejących boisk sportowych przy placówkach oświatowych lub na terenach ogólnodostępnych - robót budowlanych o wartości brutto min.150.000 zł.
wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – SKŁADANE Z OFERTĄ
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ ,
2. Oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 Ustawy – załącznik nr 2, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum.)
3. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3, (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwa (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące
wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
6. Dostarczą Zamawiającemu wraz z ofertą, tabelę kosztów sporządzoną wg punktów:
1) demontaż istniejącego wyposażenia boiska ( bramki, siatki piłkochwytów, itp.),
2) oczyszczenie i udrożnienie istniejącego odwodnienia liniowego pomiędzy boiskami,
3) demontaż nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
4) demontaż istniejącej obudowy piaskownicy skoczni w dal i deski odbicia,
5) naprawy powierzchni poliuretanowych na bieżni lekkoatletycznej i boisku do piłki siatkowej,
6) wykonanie obudowy piaskownicy skoczni w dal i wypełnienie jej nowym piaskiem,
7) zamontowanie nowej deski odbicia na skoczni w dal,
8) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym z wymalowaniem linii boiska do gry w piłkę ręczną,
9) odnowienie malowania linii na bieżni i boiskach do gry w piłkę siatkową i koszykową,
10) montaż odnowionych bramek i nowych siatek na pilkochwytach,
11) zamocowanie tkaniny technicznej na ogrodzeniu wzdłuż ulicy Grochowskiej, na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji (tj. opis robót, STW i OR, przedmiar).
Tabelaryczne zestawienie kosztów opracowane przez Wykonawcę będzie miało charakter pomocniczy i nie będzie podlegało weryfikacji, będzie służyło jedynie do rozliczeń z wybranym Wykonawcą.
Zaleca się jednak, aby określone zostały ceny na wszystkie elementy zamówienia.

Oświadczenie składane bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia wraz z ofertą informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku powiązania z innym wykonawcą wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania dowody, że powiązania z tym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 .
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 („Wykaz robót”)
- wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. ich przedmiot, wartość brutto, daty wykonania i podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski
Podmioty zagraniczne muszą spełniać warunki udziału ujęte w pkt. 17 i składają dokumenty, o których mowa w pkt 18, 19 i 20 ze szczególnym uwzględnieniem aby składane w ofercie dokumenty były podpisane przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Podwykonawcy/ Inne podmioty
1. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe dotyczy przede wszystkim podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót, których te zdolności dotyczą.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.). Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gwarancja
Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia z określeniem okresu gwarancji (nie krótszym niż 36 miesięcy), ogólnych warunków udzielenia gwarancji oraz terminu przystąpienia do usuwania wad od chwili ich ujawnienia.

Zmiany postanowień zawartej umowy
Zmiany umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:
1) wprowadzenie zmiany wynikającej z zastosowania art.144 ust.1 Prawa zamówień publicznych
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ( nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca),
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, lub gdy nastąpiły zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego,
d) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w §2, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-23, 11:00, W siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |