m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-07 , 15:05:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 44-37-613
- emailmsanocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Siwanowicz
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal224
- telefon(0-22) 4437687
- emailpsiwanowicz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalstanowisko podawcze 1 lub 2, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym.
Opis zamówienia
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.25.2019.MSA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym. Usługa będzie realizowana przez okres 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz częstotliwością wykonywania prac określonymi w harmonogramach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 3 do umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XI ust. 2 SIWZ. 3. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina); 2) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 110 ze zm.), zwanej dalej PARP. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie: 1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy; 2) zostały złożone u Zamawiającego w oryginale; 3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę. Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w Rozdziale I SIWZ), w kasie urzędu (parter), w poniedziałek w godz. od 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godz.8:00-15:30, z dopiskiem na kopercie i w dokumencie dla formy innej niż pieniądz: „Wadium w postępowaniu na: Wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym.” Nr postępowania UD-I-WZP.271.25.2019.MSA 8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji). 9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 10. Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.

AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: https://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia (cena – 60%). Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: a) postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. b) postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale XIV ust. 1 pkt 1) SIWZ. c) oferta złożona przez wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji. d) Zamawiający przewiduje zastosowanie mechanizmu dogrywek.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zamawiający określa minimalne postąpienie na kwotę 5.000,00 PLN.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 8) Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: a) posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; b) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. c) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; d) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; e) posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); f) posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; g) posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu Windows).
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: a) Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający otworzy aukcję elektroniczną w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przekazania zaproszenia. b) Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut z dogrywkami trwającymi 3 minuty
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja elektroniczna zostanie zamknięta gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w związku z wprowadzoną zmianą Umowy dokonaną na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 6 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie zmiana przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na wykonanie umowy. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r., poz. 2177); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 6-9. 6. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa w ust. 5. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz informację, w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności: 1) przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy obejmujące cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń); 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zasad, o których mowa w pkt 1. 7. W terminie 15 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 8. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 9. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obejmie okres: 1) od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 5, jeżeli pisemny wniosek o dokonanie zmiany wpłynie do Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę; 2) od dnia złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 6 – jeżeli wpłynął on po upływie 60 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę. 10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany dokonane, w formie pisemnej: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.91.12.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.40.00-7
90.62.00.00-9
90.63.00.00-2
90.91.13.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania19 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę[1] sprzątania części wspólnych w budynkach mieszkalnych[2] lub zamieszkania zbiorowego[2] lub użyteczności publicznej[2] (tj. ciągów komunikacyjnych wewnątrz ww. budynków o powierzchni minimum 4000 m2) oraz terenu zewnętrznego. Ww. usługa musi być o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto i trwać przynajmniej 12 miesięcy. [1] przez jedną usługę Zamawiający rozumie zakres prac wykonany w ramach jednej umowy. [2] zgodnie z definicją z § 3 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.) UWAGA: Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY
1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca w ww. wykazie poda przedmiot usług, powierzchnię, wartość, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 2) dowodów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1) zostały wykonane należycie. (W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy (w przypadku usług)– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych w lit. a). UWAGA: - Jeżeli Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.09.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tj. Dz. Urz. NBP z 2013 r. Nr 18 ze zm.). - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.


INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE WYŻEJ
A. SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i/lub 4 ustawy, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów, składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
B. SKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie). Oświadczenie w formie wskazanej w Rozdziale VI lit. D ust. 3 SIWZ należy złożyć w miejscu wskazanym w Rozdziale XI pkt 1.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji20 %
Zatrudnienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób z grup społecznie marginalizowanych20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-20, 10:30, siedziba Zamawiającego, pok. 423a, IIIp.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |