m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-08 , 09:44:12
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Olga Jędrych
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal1
- telefon(0-22) 5326107
- emailzampubl@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychOlga Jędrych
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal1
- telefon(0-22) 5326107
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal1
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową ul. Światowida
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową układudrogowego ul. Światowida, budową infrastruktury towarzyszącej, wykonaniem powiązania istniejącego i nowegoukładu drogowego oraz przebudową i zabezpieczeniem kolizji budowanej trasy z istniejącą infrastrukturą.Zamówienie będzie realizowane w podziale na 2 zadania:
Zadanie 1 – budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) z rozbudową układu drogowego ul. Światowida,
Zadanie 2 – wykonanie połączenia wschodniej i zachodniej jezdni ul. Światowida wraz z wdrożeniem projektuorganizacji ruchu obejmującym ww. połączenie jezdni i robotami towarzyszącymi.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.41.21-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.41.26-5
45.23.32.90-8
45.11.27.10-5
45.11.26.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)dalej: „ustawa Pzp” (z uwzględnieniem art 133 ust. 4 ustawy Pzp),
2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
II. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(Dz.Urz. UE L 3/16) dalej „JEDZ”, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. wykonali w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednej umowy lub kilku umów– zamówień) obejmujące:
1) budowę lub przebudowę odcinka ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m obejmującą sygnalizację świetlną,
2) budowę torowiska tramwajowego, metra lub kolejowego o długości co najmniej 800 metrów toru pojedynczego (mtp), w tym co najmniej 400 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej lub przebudowę torowiska tramwajowego, metra lub kolejowego w wyniku której została wymieniona cała konstrukcja torowiska na długości co najmniej 800 metrów toru pojedynczego (mtp), w tym co najmniej 400 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej,
3) budowę lub przebudowę napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej lub kolejowej, w wyniku której wykonano co najmniej 800 mtp sieci trakcyjnej zawierającej m.in. następujące elementy: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze,
4) budowę lub przebudowę układu kablowego o łącznej długości kabli co najmniej 500 m zawierającego: kable trakcyjne zasilające i powrotne, punkty zasilające i powrotne,
5) budowę ściany oporowej o wysokości co najmniej 4 m w konstrukcji stalowej lub żelbetowej,
6) budowę lub przebudowę monolitycznego lub prefabrykowanego betonowego przepustu drogowego lub kolejowego o długości co najmniej 30 m lub budowę lub przebudowę monolitycznego lub prefabrykowanego betonowego przejścia podziemnego o długości co najmniej 30 m
2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które posiadają doświadczenie i uprawnienia w podanych niżej specjalnościach:
1) do pełnienia funkcji kierownika budowy – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i posiadającą minimum 6-miesięcznedoświadczenie, nabyte w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego kontraktu o wartości min. 10 000 000 PLN netto, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa ulicy klasy co najmniej Z,
2) do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i posiadającą minimum 6-miesięczne doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego kontraktu, którego przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont torowiska tramwajowego,
3) do pełnienia funkcji kierownika robót elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,
6) do pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno–budowlanych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.
Ww. osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; w szczególności, jako potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5 Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby posiadającej uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. uprawnienia obejmujące telekomunikację przewodową (bez telekomunikacji radiowej); zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami w więcej niż jednej specjalności, z tym że nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-06-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-06-27 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-06-27, 12:00, Sala konferencyjna w budynku Biura Teleinformatyki w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 102;
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
I. Projekt nr POIS.06.01.00-00-0005/16-00 - Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z budową w ul. Światowida w zakresie budowy trasy tramwajowej do okolic ul. Leśnej Polanki jest elementem projektu pn. „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem termin uskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
1.2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. W zakresie braku podstaw wykluczenia:
2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21ustawy Pzp (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniani awarunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 2.1 – 2.4 w odniesieniu do tych podmiotów;
2.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy Pzp; ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
b) pkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1,składa dokument, o którym mowa w pkt 2.6 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i pkt 21 ustawy(z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy).
2.9. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1,składa dokument, o którym mowa w pkt 2.6 lit.a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i pkt 21 ustawy (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy);
2.11. jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w tym przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
V. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie jest prowadzone wspólnie przez: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 i Miasto Stołeczne Warszawa –Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania są Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |