m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-08 , 11:11:56
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sylwia Rumińska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443-76-12
- emailsruminska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Cygan-Nowak
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal316a
- telefon(0-22) 5337644
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont dachu budynku Przedszkola nr 216 przy ul. Andriollego 1 w Warszawie postępowanie numer: ud-i-wzp.271.26.2019.ppo

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Przedszkola nr 216
przy ul. Andriollego 1 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone, jeżeli Rada Miasta St. Warszawy podczas Sesji Rady, planowanej na dzień 30.05.2019 r. przyzna środki finansowe na realizację niniejszego zadania.

CPV:
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45111100-9 Roboty w zakresie wyburzenia
45111220-6 Usuwanie gruzu
45320000-6 roboty izolacyjne
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjnej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232460-4 Roboty sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Bemowo
Główny przedmiot (CPV)45.21.41.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.11.00-9
45.11.12.20-6
45.32.00.00-6
45.26.12.10-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania84 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 dotyczące zdolności zawodowej.
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj: polegającą na budowie lub przebudowie lub montażu lub remoncie dachu o wartości nie mniejszej niż 190.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy).
UWAGA: Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie
w granicach wykonania prac przez dany podmiot.
3. Wykonawca może, zgodnie z art. 22a ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w ust 2 polegać na zdolnościach zawodowych lub technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy.
5. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe.
6. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
A. SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.
3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i/lub 4 ustawy, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów, składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
B. SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na ww. stronie przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.) Oświadczenie w formie wskazanej w niniejszym Rozdziale, część D, ust. 3 należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XI pkt.1.
C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom wskazanym w Rozdziale V ust. 2 pkt. 1.Wykonawca w ww. wykazie poda ich rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania i podmioty, na rzecz których zastały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
2) dowodów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Za dowody należy uznać:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych w tiret pierwsze.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.09.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
D. FORMA SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW.
1. Oferta, o której mowa w Rozdziale VI część A, ust. 1 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony w formie: oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu.
3. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia tych dokumentów dokonuje odpowiednio podmiot, którego te dokumenty dotyczą (Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podwykonawca, podmiot udostępniający zasób).
4. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
E. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI część A, ust 2, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa niezależnie każdy z tych Wykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI część B, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa niezależnie każdy z tych Wykonawców w zakresie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
okres gwarancji30 %
termin wykonania robótbudowlanych20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-30, 10:30, Siedziba Zamawiajacego, pok. 423a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |