m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-08 , 15:57:24
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
- adresStara 4, 00-231 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 831 41 94
- faks(0-22)
- e-mailsekretariat@rodzinnawarszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Witold Adamiuk
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalzamówienia publiczne
- telefon601072162
- emailw.adamiuk@rodzinnawarszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa zbiornika wody do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa zbiornika wody do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23”.
Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności:
i. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
ii. Roboty ziemne,
iii. Konstrukcje z betonu zbrojonego,
iv. Roboty izolacyjne,
v. Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy,
vi. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, rekultywacja terenu.
Prace będą prowadzone przy funkcjonującym budynku Ośrodka Górskiego. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy w taki sposób, aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku dla obsługi i osób z niego korzystających, a prace będzie prowadził przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności i bezpieczeństwa. Ponadto, Zamawiający informuje, iż może wystąpić konieczność realizacji przedmiotu umowy w trakcie trwania turnusu kolonijnego dla dzieci w ww. obiekcie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSopotnia Wielka
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.20.00.00-9
45.11.12.00-0
45.23.13.00-8
45.22.35.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin20 %
Gwarancja20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/2019-r
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-29, 12:30, Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Jezuicka 1/3; 00-281 Warszawa; Sekretariat IV piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |