m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-09 , 10:50:03
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Rybak
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
- telefon(0-22) 656-62-59
- emailanna.rybak@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Kabala
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1607
- telefon(0-22) 656 61 32
- emailjacek.kabala@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1506
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Likwidacja istniejących zagrożeń odpadania elementów ceramucznych i betonowych z elewacji wraz z zabezpieczeniem miejscowych ubytków w strefie wysokościowej "A" od 6 do 32 kondygnacji wraz z basztami w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Opis zamówienia
Robota budowlana polegająca między innymi na wymianie uszkodzonych elementów elewacyjnych, naprawę uszkodzonych i poprawę ich mocowania, uzupełnienie ubytków i spoin wraz z unifikacją kolorystyczną
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPKiN, Warszawa, Plac Defilad 1
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 150 000 PLN oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związane z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia;
2) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie, wykonał łącznie co najmniej 1 zamówienie w zakresie wykonania remontowych elewacji z zastosowaniem prac alpinistycznych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto i zostało odebrane ze skutkiem pozytywnym oraz co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych elewacji ceramicznej lub kamiennej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w obiekcie wpisanym do rejestrów zabytków i zostało odebrane ze skutkiem pozytywnym, która dotyczyła remontu lub wymiany pokryć dachowych w czynnym obiekcie i została odebrana ze skutkiem pozytywnym;
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jedynie w sytuacji przedstawienia dokumentów poświadczających wykonanie i odbiór tych prac bez zastrzeżeń.
3)dysponowania co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie następujące wymagania dotyczące:
a)posiadania aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanejlub architektonicznej do kierowania robotami
oraz
b) posiadania członkostwa w właściwej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725).
c) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.37c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2016, poz.1725).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużony okres gwarancji ponad wymagane 36 mieięcy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-23 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-23, 13:00, PKiN, Warszawa, Pl. Defilad 1 piętro 15, pok.1515
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |