m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-09 , 11:07:20
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Kacperkiewicz
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 255
- emailmkacperkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Bacińska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal305
- telefon(0-22) 44 36 723
- emailbbacinska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n. „Remont ciągów pieszo-jezdnych wraz z wjazdem i odwodnieniem terenu Przedszkola nr 145 przy ul. Goszczyńskiego 17a w Warszawie
Opis zamówienia
Projekt wykonawczy należy opracować w sposób umożliwiający skuteczne uzyskanie ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych, należy uzyskać opinię Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz zalecenia Konserwatorskie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach przedmiotu zamówienia Projektant przygotuje komplet materiałów, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego do właściwego organu nadzoru architektoniczno – budowlanego ze zgłoszeniem budowy. Projektant jest zobowiązany dokonać stosownych korekt lub uzupełnień w przypadku zgłoszenia odpowiednich wniosków przez organ wydający pozwolenia na prowadzenie robót. W ramach zamówienia Projektant ma obowiązek uzyskać w imieniu Zamawiającego warunki techniczne podłączenia lub przełączenia mediów, uwzględnić ewentualne kolizje oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie jeśli takowe będą konieczne. 1.Do obowiązków Projektanta należy opracowanie kompleksowej inwentaryzacji terenu przedszkolnego, w tym również inwentaryzację zieleni i drzewostanu na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2.W zakresie wykonywanej dokumentacji należy opracować projekt: – remontu nawierzchni ciągów pieszo- jezdnych wraz z wjazdem na terenie przedszkola – remontu odwodnienia nawierzchni utwardzanych na terenie przedszkola 3.Opracowanie przedmiarów robót wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zawierających opisy robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem jednostek przedmiarowych robót, opracowane przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej; 4.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów; 5.Opracowanie kosztorysu ofertowego, w którym należy wskazać w podstawie wyceny właściwą pozycję z odpowiedniej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 6.Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną a także powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 7.Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy; 8.Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 PZP: Ust. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 9.Materiały wymienione w dokumentacji projektowej muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być wprowadzone do obrotu. 10.Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem; 11.W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania, 12.W projekcie powinna być ujęta informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej - jedna osoba,
Projektant - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – jedna osoba.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku wykonawców udostępniających zasób podmiot udostępniający będzie realizował zamówienie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
4.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6.Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7.Informacja na temat osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca składa informację, jeżeli zamierza uzyskać punkty w ramach kryterium II – Doświadczenie zawodowe projektanta. Informacja dotyczy doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
8.Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie zawodowe projektanta 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-20, 10:00, Siedziba zamawiającego, pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |