m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-09 , 15:21:32
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
- adresBiałobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 658-19-03
- faks(0-22) 658-19-03
- e-mailsekretariat@zgnochota.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Janiak
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 6581903
- emaildjaniak@zgnochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Pązik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22)6581903
- emailkpazik@zgnochota.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
- lokal9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 71-79 oraz przy ul. Białobrzeskiej 1-11 w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej
71-79 oraz Białobrzeskiej 1-11 w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części.

1.1. Część I – Remont nawierzchni utwardzonych przy ul. Grójeckiej 71-79 w Warszawie.

1.2. Część II – Remont chodnika przy ul. Białobrzeskiej 1-11 w Warszawie.

2. Zamówienie obejmuje:
a) wymianę nawierzchni asfaltowej, z trylinki oraz płyt betonowych
b) wykonanie podbudowy pod kostkę brukową oraz płyty betonowe,
c) wymiana krawężników betonowych,
d) wykonanie podbudowy pod krawężniki,
e) jak i pozostałe roboty towarzyszące wynikające z technologii robót.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.30-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Remont nawierzchni utwardzonych przy ul. Grójeckiej 71-79 w Warszawie15000,00
2Remont chodnika przy ul. Białobrzeskiej 1-11 w Warszawie3000,00
Razem 18000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium18000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: dla części I – 500 000 zł, dla części II – 100 000 zł.
W przypadku składania oferty na dwie części, wartość polisy będzie stanowiła sumę wymaganych wartości dla poszczególnych części zamówienia.
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni utwardzonych o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
14. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1/I i/lub 1/II do SIWZ,
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - oświadczenia wymienione w rozdziale VII ust.1 SIWZ,
3) kosztorysy ofertowe uproszczone z tabelą elementów scalonych robocizny, materiałów i sprzętu oraz szczegółowe zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu, sporządzone zgodnie z załącznikami Nr 8/1-2 do SIWZ, stanowiącymi przedmiary robót,
4) potwierdzenie wniesienia wadium.
15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie informacji podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
16. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 13 ogłoszenia;
5) wykazu robót budowlanych potwierdzającego spełnienie wymagań w zakresie zdolności technicznej, wraz z załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
17. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 0/1 (nie spełnia warunku/spełnia warunek).
18. W sytuacji, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnochota.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-24, 10:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |