m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-10 , 09:49:49
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 443 84 65
- emailmkazubek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Gołebiowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal132
- telefon(0-22) 44338399
- emailmgolebiowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m., w ramach zadania Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”.
Opis zamówienia
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 2.1. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m., w ramach zadania Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”. 2.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.1202 z późn. zm.); 2) obsługę Inwestycji w zakresie określonym w niniejszej umowie, łącznie z koordynacją nadzorów branżowych i kontrolowaniem rozliczeń inwestycji z wykonawcą inwestycji, jak również z jego podwykonawcami; 3) obsługę okresu gwarancyjnego oraz rękojmi (nie dłuższej niż 5 lat), tj.: a) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego/ rękojmi oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia; b) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę inwestycji oraz rękojmi (nie dłuższej niż 5 lat), w tym m.in. dokonywanie oceny wad/ usterek wraz z wyceną kosztów ich usunięcia. 2.1.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie objętym nadzorem należy: 1. nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na budowę i umową z Wykonawcą inwestycji; 2. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych; 3. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 4. reprezentowanie interesów Zamawiającego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez sprawowanie kontroli zgodności budowy drogi z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego umowy z wykonawcą, w tym m.in. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie stosownych wpisów potwierdzających zgłoszone zastrzeżenia/uwagi/zalecenia, nadzorowanie, aby w trakcie realizacji inwestycji na terenie budowy i jej bezpośrednim sąsiedztwie utrzymywany był ogólny porządek oraz spełnione były wymagania wynikające z przepisów bhp, p.poż., bezpieczeństwa ruchu, a w przypadku ich naruszenia, niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; 5. ewentualna współpraca z inspektorami nadzorującymi budowę sąsiedniej inwestycji: dokończenie budowy szkoły podstawowej przy ul. Myśliborskiej, 6. nadzorowanie postępu robót oraz przekazywanie informacji Zamawiającemu, czy prowadzone prace są zgodne z przekazaną do realizacji dokumentacją, warunkami technicznymi i przepisami prawa, w tym informowanie Zamawiającego o opóźnieniach i zagrożeniach terminów realizacji robót (ich przyczynach i niezbędnych działaniach koniecznych w celu zapewnienia ich terminowej realizacji); 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót drogowych oraz jakości wbudowanych materiałów (zgodnie z przepisami ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. z 2016r., poz.1570, ze zm.), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, akceptacja kart materiałowych; 8. kontrolowanie, aby wprowadzane uzasadnione zmiany projektowe i materiałowe oraz korekty i uzupełnienia dokumentacji projektowej były uzgodnione z projektantem, Zamawiającym nie powodowały zmian uniemożliwiających realizację inwestycji; 9. natychmiastowe informowanie Zamawiającego o niezgłoszonych Zamawiającemu podwykonawcach / dalszych podwykonawcach co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, a w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania przez nich robót wstrzymanie robót prowadzonych przez tych podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (na podstawie treści paragrafu umowy Zamawiającego z wykonawcą dotyczącego podwykonawstwa i przyjętej zasady, iż bez zgody Zamawiającego wykonawca Zadania Inwestycyjnego nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac); 10. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach/skargach powstałych w związku z robotami oraz wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów w tym zakresie, w tym pomoc w sprawdzeniu ew. roszczeń podwykonawców wykonawcy oraz podwykonawców dalszych robót; 11. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę inwestycji, nadto sprawdzanie stopnia ich zaawansowania i rozliczeń z tym związanych (w tym ewentualnych rozliczeń z podwykonawcami wykonawcy, zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz podwykonawców dalszych), nadto potwierdzanie gotowości Wykonawcy inwestycji do odbioru robót/ odbioru końcowego. 12. udział w sporządzaniu protokołów konieczności wraz ze sprawdzaniem kosztorysów wykonawcy, kalkulacji kosztów związanych z zaakceptowanymi przez Zamawiającego robotami: zaniechanymi, zamiennymi lub dodatkowymi (w miejsce zaniechanych/zamiennych); 13. dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę inwestycji, zgodnie z wymogami i terminami z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr UD-II-WZP-271.18.2019.MLU.MRO/PN-b oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz warunkami technicznymi, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, nadto - uczestniczenie równolegle - w odbiorach tychże robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziałem przedstawicieli wykonawcy Zadania Inwestycyjnego i podwykonawców) sprawdzenie i przekazywanie Zamawiającemu 1 egz. dokumentów z tym związanych ; 14. sprawdzenie kompletności/ poprawności dokumentacji powykonawczej Wykonawcy inwestycji z przepisami prawa budowlanego, w szczególności sprawdzenie aktualności aprobat technicznych i atestów dla wbudowanych materiałów i urządzeń, świadectw jakości i wyników prób oraz jej przyjęcie i zaopiniowanie przed przekazaniem Zamawiającemu; 15. udział w pracach komisji odbioru końcowego i przekazaniu w użytkowanie/ do eksploatacji wraz ze sporządzeniem protokołu/raportu; 16. udział w rozliczeniu (w aspekcie ilościowym oraz pod względem finansowym) robót (w tym ewentualnych podwykonawców Wykonawcy inwestycji) w trakcie budowy i po zakończeniu zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową, 17. udział w komisjach przeglądów gwarancyjnych w każdym roku trwania gwarancji jakości oraz rękojmi (nie dłuższej niż 5 lat) Wykonawcy inwestycji, w tym dokonywanie oceny wad/ usterek w robotach wraz z wyceną kosztów ich usunięcia wraz ze sporządzeniem protokołu/raportu; 18. sprawdzanie usunięcia wad i odbieranie robót wykonywanych w ramach usuwania wad w okresie gwarancji jakości/ rękojmi (w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1) wraz ze sporządzeniem protokołu/raportu; 19. wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty drogowe; 20. sprawdzenie i potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 21. przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia lub uzupełnienia książek odbiorów budowlanych; 2.1.3. Uprawnienia Wykonawcy: 1. Wykonawca w granicach umocowania wynikającego z niniejszej umowy - jest przedstawicielem Zamawiającego na terenie budowy objętej inwestycją i ma prawo: a) wydawać kierownikowi budowy, z możliwością potwierdzenia wpisem do dziennika budowy, polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót drogowych, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, warunkami technicznymi lub pozwoleniem na budowę. 2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy inwestycji poleceń wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych nieobjętych umową zawartą z Wykonawcą inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy inwestycji przy zachowaniu wymogów umowy z nim zawartej oraz procedur wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania pilnych robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wpisu w dzienniku budowy zalecenia wykonania stosownych robót zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 4. W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez osobę wskazaną w § 1 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na ten okres zastępcę, którego zaakceptuje Zamawiający. Zastępca musi posiadać wymagane uprawnienia do nadzorowania robót oraz równorzędne doświadczenie, zaś Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania zastępcy, a także dokona z nim stosownego rozliczenia finansowego. 5. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2.1.4. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 1. Zakres prac obejmuje nadzór nad przebudową ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m, w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”, tj. na odcinku pomiędzy ul. Piechocką a ul. Dorodną, (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej, zgodnie z przeznaczeniem. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności: 1) robót budowlanych, w tym: - wykonanie robót drogowych (w tym m.in. roboty: przygotowawcze, ziemne, krawężniki, obrzeża, podbudowy, nawierzchnie: jezdni, zatok, zjazdów, azyli i chodników), - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, - wykonanie odwodnienia. 2) dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej; 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji (wniosek o pozwolenie na użytkowanie zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do podpisu Zamawiającemu). 2.1.5. Szczegółowy zakres robót został określony w: Zakres przedmiotu umowy określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy oraz w dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania pod nazwą: „Przebudowa ul. Myśliborskiej, w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”, nr postepowania znajdującej się na stronie www Zamawiającego pod linkiem: http://www.bialoleka.waw.pl/zamowienie-290-przebudowa_ul_mysliborskiej_w_ramach.html oraz https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/4720/details 2.2. Zamawiający wymaga aby osoba/osoby pełniąca funkcję inspektorów nadzoru: • w branży drogowej • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadały ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 2.3. Rozwiązania równoważne Zamawiający nie określa rozwiązań równoważnych. 2.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z tzw. Klauzuli społecznej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje klauzuli społecznej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.52.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.63.13.00-3
71.52.10.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.  jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu: iod@um.warszawa.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. UWAGA!: Wykonawca1 ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. – Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). 1 W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Adres strony internetowej (URL): www.bialoleka.waw.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bialoleka.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bialoleka.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe Adres: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, wejście C, II piętro, pok. 232

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m., w ramach zadania Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”.
Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.27.2019.MKA/PN-u
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

Rodzaj zamówienia: Usługi
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 2.1. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m., w ramach zadania Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”. 2.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.1202 z późn. zm.); 2) obsługę Inwestycji w zakresie określonym w niniejszej umowie, łącznie z koordynacją nadzorów branżowych i kontrolowaniem rozliczeń inwestycji z wykonawcą inwestycji, jak również z jego podwykonawcami; 3) obsługę okresu gwarancyjnego oraz rękojmi (nie dłuższej niż 5 lat), tj.: a) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego/ rękojmi oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia; b) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę inwestycji oraz rękojmi (nie dłuższej niż 5 lat), w tym m.in. dokonywanie oceny wad/ usterek wraz z wyceną kosztów ich usunięcia. 2.1.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie objętym nadzorem należy: 1. nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na budowę i umową z Wykonawcą inwestycji; 2. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych; 3. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 4. reprezentowanie interesów Zamawiającego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego poprzez sprawowanie kontroli zgodności budowy drogi z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego umowy z wykonawcą, w tym m.in. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie stosownych wpisów potwierdzających zgłoszone zastrzeżenia/uwagi/zalecenia, nadzorowanie, aby w trakcie realizacji inwestycji na terenie budowy i jej bezpośrednim sąsiedztwie utrzymywany był ogólny porządek oraz spełnione były wymagania wynikające z przepisów bhp, p.poż., bezpieczeństwa ruchu, a w przypadku ich naruszenia, niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; 5. ewentualna współpraca z inspektorami nadzorującymi budowę sąsiedniej inwestycji: dokończenie budowy szkoły podstawowej przy ul. Myśliborskiej, 6. nadzorowanie postępu robót oraz przekazywanie informacji Zamawiającemu, czy prowadzone prace są zgodne z przekazaną do realizacji dokumentacją, warunkami technicznymi i przepisami prawa, w tym informowanie Zamawiającego o opóźnieniach i zagrożeniach terminów realizacji robót (ich przyczynach i niezbędnych działaniach koniecznych w celu zapewnienia ich terminowej realizacji); 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót drogowych oraz jakości wbudowanych materiałów (zgodnie z przepisami ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. z 2016r., poz.1570, ze zm.), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, akceptacja kart materiałowych; 8. kontrolowanie, aby wprowadzane uzasadnione zmiany projektowe i materiałowe oraz korekty i uzupełnienia dokumentacji projektowej były uzgodnione z projektantem, Zamawiającym nie powodowały zmian uniemożliwiających realizację inwestycji; 9. natychmiastowe informowanie Zamawiającego o niezgłoszonych Zamawiającemu podwykonawcach / dalszych podwykonawcach co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, a w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania przez nich robót wstrzymanie robót prowadzonych przez tych podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (na podstawie treści paragrafu umowy Zamawiającego z wykonawcą dotyczącego podwykonawstwa i przyjętej zasady, iż bez zgody Zamawiającego wykonawca Zadania Inwestycyjnego nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac); 10. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach/skargach powstałych w związku z robotami oraz wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów w tym zakresie, w tym pomoc w sprawdzeniu ew. roszczeń podwykonawców wykonawcy oraz podwykonawców dalszych robót; 11. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę inwestycji, nadto sprawdzanie stopnia ich zaawansowania i rozliczeń z tym związanych (w tym ewentualnych rozliczeń z podwykonawcami wykonawcy, zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz podwykonawców dalszych), nadto potwierdzanie gotowości Wykonawcy inwestycji do odbioru robót/ odbioru końcowego. 12. udział w sporządzaniu protokołów konieczności wraz ze sprawdzaniem kosztorysów wykonawcy, kalkulacji kosztów związanych z zaakceptowanymi przez Zamawiającego robotami: zaniechanymi, zamiennymi lub dodatkowymi (w miejsce zaniechanych/zamiennych); 13. dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę inwestycji, zgodnie z wymogami i terminami z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr UD-II-WZP-271.18.2019.MLU.MRO/PN-b oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz warunkami technicznymi, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, nadto - uczestniczenie równolegle - w odbiorach tychże robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziałem przedstawicieli wykonawcy Zadania Inwestycyjnego i podwykonawców) sprawdzenie i przekazywanie Zamawiającemu 1 egz. dokumentów z tym związanych ; 14. sprawdzenie kompletności/ poprawności dokumentacji powykonawczej Wykonawcy inwestycji z przepisami prawa budowlanego, w szczególności sprawdzenie aktualności aprobat technicznych i atestów dla wbudowanych materiałów i urządzeń, świadectw jakości i wyników prób oraz jej przyjęcie i zaopiniowanie przed przekazaniem Zamawiającemu; 15. udział w pracach komisji odbioru końcowego i przekazaniu w użytkowanie/ do eksploatacji wraz ze sporządzeniem protokołu/raportu; 16. udział w rozliczeniu (w aspekcie ilościowym oraz pod względem finansowym) robót (w tym ewentualnych podwykonawców Wykonawcy inwestycji) w trakcie budowy i po zakończeniu zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową, 17. udział w komisjach przeglądów gwarancyjnych w każdym roku trwania gwarancji jakości oraz rękojmi (nie dłuższej niż 5 lat) Wykonawcy inwestycji, w tym dokonywanie oceny wad/ usterek w robotach wraz z wyceną kosztów ich usunięcia wraz ze sporządzeniem protokołu/raportu; 18. sprawdzanie usunięcia wad i odbieranie robót wykonywanych w ramach usuwania wad w okresie gwarancji jakości/ rękojmi (w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1) wraz ze sporządzeniem protokołu/raportu; 19. wyegzekwowania od Wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty drogowe; 20. sprawdzenie i potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 21. przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia lub uzupełnienia książek odbiorów budowlanych; 2.1.3. Uprawnienia Wykonawcy: 1. Wykonawca w granicach umocowania wynikającego z niniejszej umowy - jest przedstawicielem Zamawiającego na terenie budowy objętej inwestycją i ma prawo: a) wydawać kierownikowi budowy, z możliwością potwierdzenia wpisem do dziennika budowy, polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót drogowych, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, warunkami technicznymi lub pozwoleniem na budowę. 2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy inwestycji poleceń wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych nieobjętych umową zawartą z Wykonawcą inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy inwestycji przy zachowaniu wymogów umowy z nim zawartej oraz procedur wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania pilnych robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wpisu w dzienniku budowy zalecenia wykonania stosownych robót zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 4. W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez osobę wskazaną w § 1 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na ten okres zastępcę, którego zaakceptuje Zamawiający. Zastępca musi posiadać wymagane uprawnienia do nadzorowania robót oraz równorzędne doświadczenie, zaś Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania zastępcy, a także dokona z nim stosownego rozliczenia finansowego. 5. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2.1.4. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 1. Zakres prac obejmuje nadzór nad przebudową ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m, w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”, tj. na odcinku pomiędzy ul. Piechocką a ul. Dorodną, (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej, zgodnie z przeznaczeniem. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności: 1) robót budowlanych, w tym: - wykonanie robót drogowych (w tym m.in. roboty: przygotowawcze, ziemne, krawężniki, obrzeża, podbudowy, nawierzchnie: jezdni, zatok, zjazdów, azyli i chodników), - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, - wykonanie odwodnienia. 2) dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej; 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji (wniosek o pozwolenie na użytkowanie zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do podpisu Zamawiającemu). 2.1.5. Szczegółowy zakres robót został określony w: Zakres przedmiotu umowy określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy oraz w dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania pod nazwą: „Przebudowa ul. Myśliborskiej, w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”, nr postepowania znajdującej się na stronie www Zamawiającego pod linkiem: http://www.bialoleka.waw.pl/zamowienie-290-przebudowa_ul_mysliborskiej_w_ramach.html oraz https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/4720/details 2.2. Zamawiający wymaga aby osoba/osoby pełniąca funkcję inspektorów nadzoru: • w branży drogowej • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadały ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 2.3. Rozwiązania równoważne Zamawiający nie określa rozwiązań równoważnych. 2.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z tzw. Klauzuli społecznej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje klauzuli społecznej.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej Wykonawcy: posiada zdolność techniczną lub zawodową: a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:  jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży drogowej, który został zakończony i odebrany (wystawione co najmniej świadectwo przejęcia, protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zakończenia realizacji robót. oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga: pod pojęciem zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, udzielone w ramach (1) jednej umowy. Dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że usługi zostały wykonane z należytą starannością. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającym doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na jednej (1) budowie/przebudowie ulicy/drogi o długości co najmniej 300m. - 1 (jedną) osobą - wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - 1 (jedną) osobą - wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień bez ograniczeń w zakresie samych instalacji. Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku o którym jest mowa w pkt 3.2.1 lit a) SIWZ – załącznik nr 8 do SIWZ wraz dołączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy złożyć w oryginale w formie pisemnej, zaś dowody w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w formie pisemnej. b) wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku o którym jest mowa 3.2.1 lit b) tiret drugi i trzeci SIWZ załącznik nr 8A do SIWZ) wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie potencjału technicznego. Wykaz należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. c) oświadczenie, że osoby wymienione w załączniku nr 8A do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie ze wzorem nr 8B do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 4 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. d) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. e) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 4 do SIWZ, Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. c) aktualny dokument potwierdzający, że osoba podpisująca dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. 3.6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.6. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. b) Oświadczenie dotyczące pozacenowych kryteriów oceny ofert – załącznik nr 1A do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. c) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według załącznika nr 10 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. d) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. e) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej 40,00

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z paragrafem 6 wzoru umowy
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-20, 10:30, siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |