m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-10 , 12:18:13
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Chomiczewska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal104 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w podziale na 4 zadania
Opis zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w podziale na 4 zadania:
ZADANIE 1 - Filtry do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych pojazdów metra;
ZADANIE 2 - Filtry do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w obiektach metra;
ZADANIE 3 – Filtry do aparatu grzewczo-wentylacyjnego KAMPMAN;
ZADANIE 4 – Filtry do centralki wentylacyjnej VENTS.
Zamawiający nie dopuszcza oferowania zamienników.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszaw
Główny przedmiot (CPV)42.51.31.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1ZADANIE 1 - Filtry do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych pojazdów metra1000,00
2ZADANIE 2 - Filtry do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w obiektach metra2000,00
3ZADANIE 3 – Filtry do aparatu grzewczo-wentylacyjnego KAMPMAN0,00
4ZADANIE 4 – Filtry do centralki wentylacyjnej VENTS0,00
Razem 3000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt .1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 d (podstawa prawna art.133 ust.4 ustawy Pzp).
2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) wypełniony formularz cenowy odpowiedni dla danego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWP;
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP);
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-24, 12:30, siedziba Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |