m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 08:39:24
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
- telefon(22) 4435685
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBeata Mirońska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22) 443 59 35
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (numer postępowania: 34/ZP/19).
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).
2) Usługa będzie realizowana na rzecz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.
3) Zamawiający przewiduje, iż będzie wysyłał przesyłki, które wymagają nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego, w szacunkowej ilości ok. 3% przesyłek rejestrowanych.
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy min. 8 placówek, posiadających wyodrębnione stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych, w których można odebrać niedoręczoną (awizowaną) przesyłkę, czynnych od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) min. 8 godzin dziennie. Placówki Wykonawcy muszą być oznakowane widocznym szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy.
Liczba dodatkowych placówek stanowi jedno z kryteriów oceny ofert – patrz cześć XI SIWZ.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji oraz wymagania dotyczące wykonania usług, stanowiących przedmiot zamówienia, określa:
a) wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ,
b) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz warunki i sposób jego realizacji – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
c) formularz cenowy – załącznik nr 1A do SIWZ, stanowiący integralną część formularza ofertowego – który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
6) Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. lub do chwili wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
Rozpoczęcie świadczenia usług na podstawie umowy nastąpi z chwilą wyczerpania kwoty wynagrodzenia aktualnie obowiązującej umowy tj. umowy nr UD-XVII-WOM-BO-B-X/2/2/7-5-2017-2469 z dnia 15.12.2017 r, jednakże nie później niż 01.09.2019 r.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony przez Zamawiającego o fakcie wyczerpania kwoty aktualnie obowiązującej umowy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług pocztowych.
7) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 3.233.632,50 zł.
8) Podwykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia - należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy (o ile będą mu znane).
9) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z
wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu
zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć ofertę za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

UWAGA: Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZgodnie z SIWZ
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: poniższa numeracja z SIWZ.
Część IV
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że Wykonawca został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Część V
Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu.
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu.
1) Składana przez Wykonawcę oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w części VIII SIWZ, składa się z:
a) wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełnionego formularza cenowego – załącznik nr 1A do SIWZ (formularz stanowi integralną część oferty).
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oferty złożonej z ww. formularzy, jego oferta zostanie odrzucona.
2) Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt 1 części IV SIWZ, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, w zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt 2 części IV SIWZ o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.
c) aktualne zaświadczenie/wypis potwierdzające, iż Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).
d) dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów.
Uwaga!
3) Zamawiający informuje, że zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje z otwarcia ofert podając między innymi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2 ppkt 12 części IV SIWZ.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Ww. oświadczenie powinno być złożone:
a) w oryginale (w formie pisemnej) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
b) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
c) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców w zakresie oświadczenia, które każdego z nich dotyczy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami części IV i V SIWZ, a w szczególności z zapisem pkt 1 ppkt 2 lit. d) części V SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Informacja dla Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcjum lub spółka cywilna).
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach oferty wspólnej.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do:
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2) lit. b) części V SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie, określonym przez Zamawiającego,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) części V SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2 ppkt 12 części IV SIWZ,
c) pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Liczba dodatkowych placówek na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-06-03
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-06-03 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-06-03, 10:15, Warszawa al. "Solidarności" 90 w pokoju nr 219
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
b) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@um.warszawa.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |