m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-10 , 13:12:50
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresBolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863 55 24
- faks(0-22) 863 55 28
- e-mailkancelaria@um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Kowalska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 863-55-24
- emailA.kowalska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSzabłowski Bogusław
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal3
- telefon(0-22)863 55 24
- emailBszablowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
PZ.26.2.16.2019 - Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Przyłęckiej 8 w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanów na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy według wykazu adresowego- załącznik nr 1. Opracowanie jest zbiorem wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac. Roboty budowlane maja odbywać się zgodnie z podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 51 z późn. zm.)oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . 2. Przedmiot i zakres robót zgodny z kosztorysami ofertowymi, obejmuje między innymi: ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH OKREŚLONYCH TYPOWANIEM Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI Roboty rozbiórkowe Roboty tynkarskie Roboty malarskie Roboty posadzkowe Roboty gipsowe Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Wymiana instalacji wod. –kan. oraz urządzeń sanitarnych Doposażenie w urządzenia sanitarne Montaż osprzętu sanitarnego Montaż urządzeń gazowych Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej Wymiana instalacji elektrycznej Montaż osprzętu elektrycznego Sprawdzenie instalacji elektrycznej i sporządzanie protokołu dla dostawcy energii Doposażenia w obwody grzewcze elektryczne oraz urządzenia grzewcze
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzyłęcka 8 lok. nr 1 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.00.00-9
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 150.000,00 zł.
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót remontowych w lokalach mieszkalnych w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej , każda o wartości co najmniej na kwotę 30 tys dla jednego lokalu, b) co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15.12.2000 r. c) wykazu osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – robót wskazanych w dokumentacji technicznej: obmiarach, opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy stanowiących integralną część SIWZ – co najmniej 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.
Wykonawca nie później niż dwa dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o prace, druk ZUS RCA itp. z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji i rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 10:15, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście ul. Milanowska 8a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |