m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-10 , 13:26:47
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIreneusz Nazarczuk
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal14
- telefon(0-22) 443 57 32
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont zabytkowej ul. Armatniej – droga do Dworca
Zachodniego w ramach zadania pn. „Infrastruktura – pieszo – rowerowa – realizacja projektów w formule zaprojektuj i wybuduj, (znak sprawy: 31/ZP/19).
Opis zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Charakterystyka obiektu: Ulica Armatnia jest drogą
gminną w zarządzie Dzielnicy Wola. Ulica stanowi połączenie komunikacji pieszej pomiędzy osiedlem
Odlany a węzłem komunikacyjnym Warszawa Dworzec Zachodni. Ulica posiada nawierzchnię z bruku
kamiennego oraz chodniki w bardzo złym stanie technicznym. 2) Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, niezbędnej do zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, w szczególności wykonanie projektu
budowlano – wykonawczego w branży drogowej. b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z
opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego, c)
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja
projektową. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji
określa wzór umowy oraz program funkcjonalno – użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru
umowy. 4) Wytyczne dla Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z
wymogami Prawa Budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, obowiązującymi normami technicznymi.
5) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust.
3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot
zamówienia i wykonujące czynności dotyczących robót budowlanych i zieleniarskich były zatrudnione
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art.
22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 108.). Szczegółowe
wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100),
przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i
deliktową. 2. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego
zamówienia kwotę brutto 486.652,48 zł. 3. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca
zapoznał się z obiektem wykonania przyszłych robót budowlanych i zieleniarskich i z dokumentami,
wskazanymi w pkt 2 ppkt 3) oraz zapisami Części X i XI SIWZ. 4. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca
udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca
może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 60
miesięcy. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz
cześć XIII SIWZ. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy - § 11 ust. 3 wzoru umowy.
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 12.12.2019 r., z zastrzeżeniem, że: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej, o której
mowa w §1 ust.2 pkt 1 lit. a – d wzoru umowy, oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
lub o zgłoszenie robót budowlanych w terminie 15 tygodni od dnia podpisania umowy. 2) Wykonanie
robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zatwierdzoną
przez Zamawiającego do dnia 12.12.2019r. 3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych do 12.12.2019r., lecz nie krócej niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 2.
Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego
wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi
siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia - należy wówczas
wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy (o ile
będą mu znane). 3) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5)
Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub
nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć ofertę
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa pok. 220 Zespół
Zamówień Publicznych.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl.
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st.
Warszawy może się Pan/Pani skontaktować za pomocą adresu, e-mail: iod@um.warszawa.pl ; c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada
Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.80.00-8
45.23.32.00-1
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,
że: c-1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości
brutto minimum 350.000,00 zł* każda, z zastrzeżeniem, że każda polegała na budowie lub
przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi/dróg. Zamawiający wymaga, aby wartość brutto
min. 350.000,00 zł dotyczyła tylko robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
lub remoncie lub modernizacji drogi/dróg (w przypadku, gdy w zrealizowanym zadaniu zakres
robót obejmował również inne roboty budowlane). * W przypadku gdy kwoty w złożonych
dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej
kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych,
określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.
c-2) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, w szczególności, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjno drogowej – co najmniej 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika
budowy. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23
ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć wypełniony Formularz
„Doświadczenie personelu kluczowego” – Załącznik nr 8 do SIWZ (formularze nie podlegają
uzupełnieniu, po terminie składania ofert). Kryterium "Doświadczenie personelu kluczowego"
stanowi kryterium oceny ofert i będzie rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących
doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy, który
musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej zawartych w Formularzu „Doświadczenie personelu kluczowego”.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c8479...
9 z 18 2019-05-10, 11:58
1. ETAP SKŁADANIA OFERT: 1) Wykonawca składa ofertę, sporządzoną zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Części X SIWZ, składa się ona z wypełnionego
Formularza ofertowego o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz
wypełnionego Formularza „Doświadczenie personelu kluczowego, stanowiącego Załącznik nr 8 do
SIWZ (ww. formularze nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert). 2) Ponadto,
do oferty należy dołączyć: a) dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np.
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została
podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z
innych załączonych do oferty dokumentów. b) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załączniki nr 2a) i 2b) do SIWZ), oraz musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy
złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać
wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający
wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów
przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie
wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących
zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują robotę budowlaną, do realizacji
których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo). Uwaga! 3) Wykonawca, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu
(bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców oddzielnie. Ww. oświadczenie powinno być złożone: a) w oryginale (w
formie pisemnej) lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”, b) poświadczenie za
„zgodność z oryginałem” następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, c) poświadczenie za „zgodność z
oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca lub w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców w zakresie oświadczenia, które
każdego z nich dotyczy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 2. Oferta wspólna (np. konsorcjum lub spółka cywilna): Wykonawcy
występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: 1) oświadczenie, o którym mowa w Części
III.3. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
2) oświadczenie, o którym mowa powyżej w ppkt 3, składa każdy z Wykonawców
oddzielnie(dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), 3)
pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji24 %
doświadczenie personelu kluczowego16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www. wola. waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 09:30, siedziba Zamawiającego pok. 110
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |