m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-10 , 14:04:35
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
- adresJana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-81-03
- faks(0-22) 836-80-61
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Robert Czyżewski
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 836 81 03 wew. 127
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStefan Tomasz Gała
- adresZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22)
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa, Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie
Opis zamówienia
Inwestycja polegająca na wykonaniu generalnego remontu oraz przebudowy budynku B Szpitala Praskiego z dostosowaniem do nowych funkcji dla podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej. Zakres obejmuje: prace rozbiórkowe w budynku i w terenie, przebudowę, generalny remont i modernizację wewnątrz budynku z wykonaniem i dostosowanie do zaprojektowanych nowych podziałów funkcjonalnych, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej (sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci teletechniczne, sieci elektryczne), wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepła technicznego i ciepłej wody, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych oraz wykonanie i wyposażenie węzła cieplnego oraz zagospodarowanie terenu i przebudowę dróg. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej, umowie i Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz niewymienione w tej dokumentacji, a niezbędne dla pełnej realizacji zamierzenia budowlanego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.40.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.00.00.00-5
51.00.00.00-9
71.50.00.00-3
71.70.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia prac stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował lub realizuje należycie jako wykonawca lub podwykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składa ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, łącznie:
a) co najmniej jedną pracę polegającą na realizacji robót budowlanych w obiekcie służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze; o wartości inwestycji minimum 20 000 000,- zł.
b) co najmniej jedną pracę polegającą na realizacji robót budowlanych w budynku o kubaturze min. 5000 m3 wpisanym do rejestru zabytków.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że utrzyma je na cały czas realizacji robotami, tj.:
a) kierownikiem nadzoru nad robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
b) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym min. 5 letnią praktykę na stanowisku kierownika budowy przy realizacji inwestycji o wartości min. 20 mln;
c) kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie;
d) kierownikiem robót branży drogowej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie;
e) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie;
f) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który od min. 3 lat wykonuje samodzielne funkcje w budownictwie.

W przypadku posiadania przez jedną osobę uprawnień wskazanych w a,b,c uznaje się za spełnienie warunku.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie okresu wykonania zamówienia25 %
Okres gwarancji15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-29, 10:30, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |