m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-10 , 15:07:13
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
- adresCiołka 11, 01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 877-06-16
- faks(0-22) 837-81-27
- e-mailszpzlo@szpzlo.waw.ids.pl
- adres internetowyhttp://www.zozwola.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Miłecka
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Ciołka 11, 01-445 Warszawa
- lokal212
- telefon(0-22) 8770616
- emaileliza.milecka@zozwola.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne dostawy do bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu
dla Laboratorium SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście przy ul. Elekcyjnej 54.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (2 pakiety). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według następującego podziału:
Pakiet I Bakteriologia i mikrobiologia
Pakiet II Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC
Kod i nazwa zamówienia wg CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście przy ul. Elekcyjnej 54, Laboratorium
Główny przedmiot (CPV)33.69.65.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1bakteriologia i mikrobiologia0,00
2paski gradientowe do oznaczania wartości MIC0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga od Wykonawców, w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, minimum jednej dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy (wskazane w wykazie) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych dowód, czy dostawy są wykonywane należycie, powinien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, by wykazane przez Wykonawcę dostawy odpowiadały swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i były dostawami o wartościach brutto min.:
- dla pakietu/części zamówienia nr 1 – 66 500,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 2 – 2 300,00 zł

Warunek zostanie uznany za spełniony
- jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem – załącznik nr 4 do SIWZ;
- jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum jednej dostawy (o wartości i przedmiocie określonych powyżej osobno dla każdego pakietu/każdej części zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dołączy dowody należytego wykonania lub wykonywania tych usług, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych dowód, czy wykonywane usługi są wykonywane należycie, powinien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- jeżeli Wykonawca złoży wykaz dostaw, zgodny ze wzorem – załącznik nr 4a do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin dostawy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozwola.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-20, 11:00, Sala konferencyjna Zamawiającego, Warszawa, ul. Ciołka 11, III piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |