m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 08:23:57
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 9
- lokal3
- telefon(0-22) 532-60-74
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRadosław Szpicki
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., budynek nr 9
- lokal3
- telefon(0-22) 532-60-74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. nr 9, p.5.
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy elektroenergetycznej infrastruktury tramwajowej w ul. Grochowskiej w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie na jej podstawie przebudowy ul. Grochowskiej w Warszawie, na odcinku od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna, w zakresie:
1) przebudowy sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi,
2) niezbędnej przebudowy układu kablowego,
3) przebudowy lub zabezpieczenia ewentualnych kolizji/zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu, wynikających z przebudowy słupów trakcyjnych oraz sygnalizacji świetlnej,
4) niezbędnej przebudowy oświetlenia ulicznego, w związku z relokacją słupów trakcyjno-oświetleniowych,
5) budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
6) zasilania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), biletomatów, wiat przystankowych i elektronicznych rozkładów jazdy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale II SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Grochowska w Warszawie, na odcinku od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania196 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium52000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Okres gwarancji 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-26
Cena: 200,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. 9, pok. 5
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.tw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 10:00, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, bud. 2, pok. 203
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w SIWZ.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat (dla usług) lub pięciu lat (dla robót budowlanych) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
a) co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej,
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci trakcyjnej górnej tramwajowej lub kolejowej, na odcinku o długości co najmniej 1,0 km w zakresie: nowych konstrukcji wsporczych, drutu jezdnego, lin nośnych i elementów zasilania sieci trakcyjnej,
c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnych, w tym instalacji nie mniej niż trzech sterowników sygnalizacji świetlnej wraz z oprogramowaniem, z zastosowaniem algorytmów sterowania akomodacyjnego wykorzystujących detekcję tramwajów,
d) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego,
e) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych o długości co najmniej 1 km;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami posiadającymi:
a) w zakresie projektowania:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, opracowała jako projektant (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci trakcyjnej górnej tramwajowej lub kolejowej, na odcinku o długości co najmniej 1 km w zakresie: nowych konstrukcji wsporczych, drutu jezdnego, lin nośnych i elementów zasilania sieci trakcyjnej,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, opracowała jako projektant (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane) co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy lub remontu sieci elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego oraz co najmniej jedną dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej, w zakresie zasilania,
b) w zakresie wykonania robót - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedną osobą,
c) w zakresie projektowania czasowej organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną – co najmniej jedną osobą, która opracowała i uzyskała zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem dla co najmniej dwóch projektów czasowej organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną,
d) w zakresie programowania sterowników sygnalizacji świetlnej – co najmniej dwiema osobami, z których każda przeprowadziła implementacje algorytmów sterowania akomodacyjnego z priorytetem dla tramwajów, dla co najmniej trzech sterowników sygnalizacji świetlnej;
ww. osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z poźn. zm.);
Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami posiadającymi uprawnienia w więcej niż jednej specjalności;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz
5) którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
6) z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
7) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2, 3 i 4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki – każdy z Wykonawców.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
6A. Do oferty, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączników nr 1A i B do formularza oferty);
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, określone w pkt 6.3 stosuje się odpowiednio;
6.5. Wykaz usług, spełniających warunki określone w pkt 5.1 ppkt 2 lit. a, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 2 do formularza oferty), oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane należycie - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; w przypadku doświadczenia obejmującego projekt wykonywany w ramach zamówienia „projektuj i buduj” dopuszcza się złożenie jedynie „Wykazu robót budowlanych”, o ile będzie on obejmował także ww. usługę;
6.6. Wykaz robót budowlanych, spełniających warunki określone w pkt 5.1 ppkt 2 lit. b-e, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (według załącznika nr 3 do formularza oferty), oraz załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia;
6.7. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 4 do formularza oferty).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.2 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1B) powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 (Załącznik nr 1A), a także „Wykaz usług”, „Wykaz robót budowlanych” i „Wykaz osób”, o których mowa odpowiednio w pkt 6.5 - 6.7, powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie.
6B. Ponadto do oferty należy załączyć:
6.8. Dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z pkt 10.10 niniejszego rozdziału SIWZ.
6.9. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt 5.2, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokumenty określające w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
wzór Zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.2, stanowi załącznik nr 4 do formularza oferty;
zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
6C. Pozostałe informacje
6.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
6.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.10, z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
6.12. Dowodami, o których mowa w pkt 6.5 i 6.6 są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane,
2) inne dokumenty (dla robót budowlanych) lub oświadczenie Wykonawcy (dla usług) - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1.
6.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.12, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne.
6.14. Jeżeli Wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6.5, 6.6 i 6.12, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |