m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 09:14:33
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont murów oporowych
wraz z remontem otaczających ich nawierzchni w obrębie podwórza
przy ul. Świętojerskiej 24 w Warszawie
Opis zamówienia
W zakresie dokumentacji jest wykonanie niezbędnych prac prowadzonych do poprawy stanu użytkowego obiektu (poprawa spadków, zapadających się nawierzchni, odwodnienia i odcięcia dostępu wilgoci do muru oporowego, osuszenia i remontu muru wraz z balustradą, zabezpieczenie budynków sąsiadujących; sposób wywozu, składowania oraz utylizacji materiałów rozbiórkowych. Opis winien zawierać m.in. ocenę stanu technicznego, sposób osuszenia, określenie sposobu prowadzenia prac remontowych, pełny zakres robót.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Świętojerska 24 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania126 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz min. 2 zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia tj. polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej remontów konstrukcji i izolacji istniejących obiektów budowlanych lub ich części, w tym jednego zamówienia mającego w swym zakresie remont muru oporowego
oraz jednego zamówienia na obszarze zabytkowym (GEZ lub rejestr zabytków), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i o wartości nie mniejszej niż 14.000,00 zł każde zamówienie;
b)dowody określające zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2)Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) dokumenty minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jest członkiem Okręgowej Izby Branżowej, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: wwwz.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-21, 12:15, siedziba ZGN pok 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |