m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 12:24:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Gajowa
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon(0-22) 4434817
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Fornalczyk
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal262
- telefon(0-22) 325 43 93
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn.,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie - Numer sprawy: UD-III-WZP.271.27.2019.MGA
Opis zamówienia
Organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn. ,,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie

Sekcja III
Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu zamówienia
10. Przedmiotem zamówienia jest:
organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn. ,,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie.
2. Zakres zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

Termin i miejsce realizacji zadania: - od daty zawarcia umowy do 02.06.2019 r.,
na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie.
Istotne postanowienia umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia.


Sekcja II
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania dokumentów.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości e-mail.
3. Składanie ofert.
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca (oferta musi być złożona w formie pisemnej) do dnia 20.05.2019 r. do godz. 10:00.

4. Publiczne otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 352 (Sala konferencyjna).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także ceny ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej http://bielany.waw.pl informacje z otwarcia ofert.
5. Forma złożenia oferty
6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającej bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).
7. Opakowanie (koperta) musi być oznaczona jako „OFERTA” i zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, nr telefonu.


..........................................
Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

OFERTA PRZETARGOWA
na:
organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn. ,,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1,
w Warszawie

NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT w dniu ....................... roku o godz. ........
Wskazane jest podanie daty i godziny otwarcia ofert! (zapis ma znaczenie dla pracowników kancelarii). Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej, na kopercie należy wymienić z nazwy,
z określeniem adresu siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną
z zaznaczeniem Pełnomocnika.
9. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszym Ogłoszeniu.Sekcja IV
Kryteria oceny ofert

1. Opis kryteriów oceny ofert
Cena – 100% (C)
Kryterium: cena
Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:
Cn
PC = -------- x 100 pkt
Cb
gdzie:
Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie brutto
Cb – cena brutto z oferty badanej.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający ustala, że najpierw dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, zgodnie z zasadami określonymi w części IV niniejszego ogłoszenia, a następnie zbada ofertę Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza, czy Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza podlega wykluczeniu z postępowania, wówczas Zamawiający zbada ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w lit. c), w terminie 1 dnia od otrzymania zawiadomienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę.


Sekcja VIII
Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
11. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
12. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
14. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
15. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;


Sekcja IX
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
a. Cena oferty wynika z wypełnionego Formularza Oferty.
b. Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia została przedstawiona jako cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) wyrażona cyfrą i słownie. W razie rozbieżności pomiędzy ceną oferty wyrażoną cyfrą a ceną oferty wyrażoną słownie, za prawidłową i wiążącą Zamawiający uzna cenę oferty wyrażoną cyfrą
c. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza Oferty.
d. Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie objętym Ogłoszeniem i wzorem umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu. Wykonawca nie będzie mógł domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
e. Wszystkie ceny powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).
f. Cena brutto przyjęta w Formularzu Oferty będzie stała w trakcie trwania umowy.
g. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.


Sekcja X
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Sekcja XI
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, na Formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę,
5. Załączniki do oferty i dokumenty winny być sporządzone wg wzorów i wymogów ogłoszenia o zamówieniu.
6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie
w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy wraz z ofertą złożyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnego zapisu o treści pieczęci: nazwa firmy, siedziba.
9. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. 2018., poz. 419 ze zm.). Zaleca się wydzielenie ich w złożonej ofercie. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej.

Sekcja XII
Rozstrzygnięcie postępowania
16. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania

1) Informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://bielany.waw.pl
2
) Zamawiający, działając zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Pzp, po udzieleniu zamówienia zamieści informację o udzieleniu zamówienia tj. zawarciu umowy na stronie internetowej:
http://bielany.waw.pl;
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php (Księga Zamówień Publicznych).
W razie nieudzielenia zamówienia, Zamawiający działając zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia na stronie internetowej:
http://bielany.waw.pl;
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) w postępowaniu nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną będzie przewyższać kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17. Postanowienia dotyczące zawarcia umowy
18. Zamawiający po przeprowadzonym postępowaniu udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
19. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana
zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
20. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania.
21. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy umowy regulującej współpracę Wykonawców, jeżeli oferta, którą wybrano została złożona przez Wykonawców występujących wspólnie.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Sekcja XIII
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Pan Adam Grzegrzółka, Dyrektor Biura Organizacji Urzędu m.st. Warszawy mail agrzegrzolka@um.warszawa.pl, tel 22 443 30 00;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn. ,,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie, prowadzonym zgodnie z przepisami art. 138o ustawy Pzp w związku z art. 138h ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren Dzielnicy Bielany, ul. Nerudy 1
Główny przedmiot (CPV)79.95.20.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-06-01, data zakończenia: --
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja V
Wymagania zamawiającego stawiane Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w pkt V.1 ogłoszenia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt V.2 ogłoszenia:

V.1 Warunki udziału w postepowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na organizacji, realizacji imprez plenerowych.
UWAGA: Wykonawca może wykazać wyłącznie usługi zrealizowane przez siebie.

V.2 Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 2 sekcji V ogłoszenia:
2. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228
– 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 14.1.2.;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Sekcja VI
Oferta wspólna

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach oferty wspólnej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności: wskazanie zamówienia, którego dotyczy, wskazanie z nazwy i podpisy wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie Pełnomocnika i zakresu jego umocowania. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1. lit. b) sekcja VII Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja VII
Dokumenty wymagane w postępowaniu
Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, z przyczyn określonych w pkt 2 sekcji V Ogłoszenia SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
c) wykaz usług wykonanych należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Sekcji V pkt 1 Ogłoszenia;
dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usług, usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów

d) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w pkt 1 sekcji V Ogłoszenia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
e) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, a który wraz z ofertą nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b) –d) sekcja VII Ogłoszenia, lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenia zawierające błędy, lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający może także wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. b)-d) sekcja VII Ogłoszenia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający może także wezwać pozostałych Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. b) - d) sekcja VII Ogłoszenia.

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, wówczas Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-05-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: X
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1499
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-05-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-05-20, 10:30, W siedzibie Zamawiającego, ul. Żeromskiego 29 w Warszawie, pok. 352
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |