m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 12:25:21
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Oczyszczania Miasta
- adresAl. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 04 70
- faks(0-22) 628-26-74
- e-mailprzetargi@zom.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Steć
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 277-04-06
- emailstec@zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Turlej
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal403
- telefon(0-22) 277-04-44
- emailturlej@zom.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 14 części:
• Część 1 - Rejon I, Dzielnica Śródmieście
• Część 2 - Rejon II, Dzielnica Mokotów
• Część 3 - Rejon III, Dzielnica Ursynów, Wilanów
• Część 4 - Rejon IV, Dzielnica Ochota, Ursus, Włochy
• Część 5 - Rejon V, Dzielnica Wola
• Część 6 - Rejon VI, Dzielnica Żoliborz
• Część 7 - Rejon VII, Dzielnica Bielany
• Część 8 - Rejon VIII, Dzielnica Bemowo
• Część 9 - Rejon IX, Dzielnica Białołęka
• Część 10 - Rejon X, Dzielnica Targówek
• Część 11 - Rejon XI, Dzielnica Praga Północ
• Część 12 - Rejon XII, Dzielnica Praga Południe
• Część 13 - Rejon XIII, Dzielnica Wawer,
• Część 14 - Rejon XIV, Rembertów, Wesoła

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
a) zimowe oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
b) letnie oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
c) zimowe oczyszczanie przystanków,
d) letnie oczyszczanie przystanków i torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych,
e) zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
f) doraźne oczyszczanie,
g) interwencyjne oczyszczanie,
h) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni,
i) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
j) wywóz zanieczyszczeń.

2. Zamawiający wymaga, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników w oparciu o umowę o pracę, do realizacji prac:
1) zimowego oczyszczania w wariancie AL (określonych w części II ust. 3 pkt. 3.2 załącznika nr 2 do wzoru umowy) tj.
Przy braku opadów śniegu oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, marznąca mżawka/ wykonanie niżej wymienionych prac na terenach określonych w załączniku nr 1 do umowy:
a) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy
z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw itp./ wraz z przykrawężnikiem,
b) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw itp./ wraz z przykrawężnikiem z uwzględnieniem oczyszczenia korytek oraz wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
c) dodatkowo w przypadku przystanków (pozycja określona w pkt 3 załącznika nr 1
do umowy):
- zerwanie i usunięcie naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz
z usunięciem pozostałości klejów środkami niepowodującymi zniszczeń powierzchni sprzątanej,
- usunięcie szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu
i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
- usunięcie kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek (w wiatach i wolnostojących na przystankach),
- oczyszczenie nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
- uprzątnięcie wszystkich odpadów i niedopałków papierosów za wiatą przystankową.
d) utrzymywanie czystości na uformowanych pryzmach śniegu /w przypadku ich występowania/ tzn. usunięcie zanieczyszczeń typu niedopałki, butelki, papiery itp. oraz ich przewietrzanie (poprzez nakłuwanie pryzm ostrym narzędziem),
e) bieżący wywóz i unieszkodliwienie zebranych zanieczyszczeń.

2) letniego oczyszczania (określonych w części III ust. 3 pkt. 3.3 załącznika nr 2 do wzoru umowy) polegających na:
a) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 1B i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika,
b) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika oraz oczyszczeniu korytek i wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
c) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 4 załącznika nr1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek, niedopałków papierosów i innych zanieczyszczeń,
d) oczyszczanie cykliczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni całego terenu objętego oczyszczaniem,
e) w przypadku przystanków:
- usunięciu nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
- zerwaniu i usunięciu naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz z usunięciem pozostałości klejów środkami nie powodującymi zniszczeń powierzchni sprzątanej,
- usunięciu szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
- usunięciu zabrudzeń z ławek,
- uprzątnięciu wszystkich odpadów i niedopałków papierosów za wiatą przystankową.
f) wywozie i unieszkodliwieniu zebranych zanieczyszczeń.

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 4
do wzoru umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.61.20.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl.
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 - Rejon I, Dzielnica Śródmieście297000,00
2Część 2 - Rejon II, Dzielnica Mokotów136000,00
3Część 3 - Rejon III, Dzielnica Ursynów, Wilanów100000,00
4Część 4 - Rejon IV, Dzielnica Ochota, Ursus, Włochy140000,00
5Część 5 - Rejon V, Dzielnica Wola125000,00
6Część 6 - Rejon VI, Dzielnica Żoliborz60000,00
7Część 7 - Rejon VII, Dzielnica Bielany71000,00
8Część 8 - Rejon VIII, Dzielnica Bemowo54000,00
9Część 9 - Rejon IX, Dzielnica Białołęka60000,00
10Część 10 - Rejon X, Dzielnica Targówek68000,00
11Część 11 - Rejon XI, Dzielnica Praga Północ77000,00
12Część 12 - Rejon XII, Dzielnica Praga Południe111000,00
13Część 13 - Rejon XIII, Dzielnica Wawer,42000,00
14Część 14 - Rejon XIV, Rembertów, Wesoła20000,00
Razem 1361000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1361000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp -„który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”;
c) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt 1)
- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument o którym mowa w pkt 5 lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w pkt 2)-3)
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, prześle zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;
- składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zom.waw.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub serwer pocztowy Zamawiającego.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.).
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2) wypełniony formularz „Cen jednostkowych” – załącznik 1a do SIWZ;
3) wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I -1/XIV, w zależności od części na jakie składana jest oferta;
4) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
5) oświadczenie (JEDZ) wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy)
6) potwierdzenie wniesienia wadium;
7) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale;
8) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

V. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: zom@zom.waw.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/5/19 pod nazwą „Ręczne oczyszczanie
na terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zom.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-27 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-27, 12:00, sala 106
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |