m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 12:25:52
I Zamawiający
ZamawiającyMuzeum Powstania Warszawskiego
- adresGrzybowska 79, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 539-79-15
- faks(0-22) 621-05-94
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402A
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokalC 104 (I p.)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie ochrony osób i mienia w czasie imprezy „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” organizowanej 1 sierpnia 2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – zamówienie obejmuje usługi ochroniarskie na czas pięciu godzin – 18.00-23.00. Impreza o statusie imprezy masowej niebędącej imprezą o podwyższonym ryzyku
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawpl. Piłsudskiego w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-08-01, data zakończenia: --
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.
sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz, który potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na ochronie imprez masowych na min. 20 000 uczestników każda o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł. brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, który w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcję Kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej na min. 20 000 uczestników
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy może zostać spełniony łącznie.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Posiadanie Certyfikatu ISO 9001-2008*20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2019-05-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.1944.pl/bip
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2019-05-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2019-05-21, 11:15, Muzeum Powstania Warszawskiego, pok. 402A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |