m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-05-13 , 15:57:09
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Poliszkiewicz
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443 76 17
- emailppoliszkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Cygan-Nowak
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal316a
- telefon(0-22) 5337644
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzorów inwestorskich nad
robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r. Numer postępowania UD-I-WZP.271.27.2019.PPO
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzorów inwestorskich nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Bemowo
Główny przedmiot (CPV)71.52.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który:
- nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
A. SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ.
1. Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ. W pkt 2, 3, 4 Formularza oferty Wykonawca wskaże osoby, które posiadają uprawnienia, o których mowa w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający na podstawie ww. oświadczenia dokona oceny oferty w kryterium XIII. Przedmiotowy dokument nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3,4 ustawy.
2. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.
3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
B. SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej
na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której mowa
w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie). Oświadczenie w formie wskazanej
w Rozdziale VI lit. C ust. 3 należy złożyć w miejscu wskazanym w Rozdziale XI.
Kryterium oceny ofert nr II składa się z trzech podkryteriów. Punkty uzyskane w trzech podkryteriach zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem: P(N) = P(NKB) + P(NS)+P(NE) gdzie: P(N) – łączna liczba punktów w kryterium „liczba zrealizowanych nadzorów”, P(NKB) – liczba punktów w podkryterium „liczba zrealizowanych nadzorów dla branży konstrukcyjno-budowlanej przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia”; P(NS) – liczba punktów w podkryterium „liczba zrealizowanych nadzorów dla branży sanitarnej przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia”; P(NE) – liczba punktów w podkryterium „liczba zrealizowanych nadzorów dla branży elektrycznej przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia” a) liczba zrealizowanych nadzorów w branży konstrukcyjno-budowlanej przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia P(NKB) Zamawiający dokona oceny oferty w podkryterium na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza „OFERTY”. Liczba punktów, które można uzyskać w podkryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż 1 (jeden) nadzór jest minimalną ilością wykazaną dla osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w branży konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku nie wpisania ilości nadzorów oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy. 0 nadzorów- oferta odrzucona 1 nadzór – 0 punków, 2 nadzory – 5 punktów, 3 nadzory – 10 punktów, 4 nadzory i więcej – 15 punktów. Oferta w podkryterium może uzyskać maksymalnie – 15 punktów. b) PODKRYTERIUM – liczba zrealizowanych nadzorów w branży sanitarnej przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia P(NS) Zamawiający dokona oceny oferty w podkryterium na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza „OFERTY”. Liczba punktów, które można uzyskać w podkryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż 1 (jeden) nadzór jest minimalną ilością wykazaną dla osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w branży sanitarnej. W przypadku nie wpisania ilości nadzorów oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy. 0 nadzorów- oferta odrzucona 1 nadzór – 0 punków, 2 nadzory – 5 punktów, 3 nadzory – 10 punktów, 4 nadzory i więcej – 15 punktów. Oferta w kryterium może uzyskać maksymalnie – 15 punktów. c) PODKRYTERIUM – liczba zrealizowanych nadzorów w branży elektrycznej przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia P(NE) Zamawiający dokona oceny oferty w podkryterium na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza „OFERTY”. Liczba punktów, które można uzyskać w podkryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż 1 (jeden) nadzór jest minimalną ilością wykazaną dla osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w branży elektrycznej. W przypadku nie wpisania ilości nadzorów oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy. 0 nadzorów- oferta odrzucona 1 nadzór – 0 punków, 2 nadzory – 5 punktów, 3 nadzory – 10 punktów, 4 nadzory i więcej – 15 punktów. Oferta w podkryterium może uzyskać maksymalnie – 15 punktów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena55 %
liczba zrealizowanych nadzorów45 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-05-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-05-21, 10:30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, sala 421
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-05-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |